Výsledky výskumu a vývoja budú opäť bližšie k praxi vďaka 45 miliónom eur zo štrukturálnych fondov EÚ

05.11.2009

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ  vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s kódovým označením OPVaV-2009/2.2/04-SORO a OPVaV-2009/4.2/04-SORO. Ide o výzvy v rámci operačného programu Výskum a vývoj s názvom Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií.

Výzvy sa týkajú opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe a opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji. Ich cieľom je podpora inovatívnej kultúry vo výskumných pracoviskách, podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe.

Oprávnenými žiadateľmi o NFP v rámci týchto výziev sú verejnoprávne ustanovizne a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj, verejné a štátne vysoké školy či Slovenská akadémia vied a jej ústavy. O prostriedky z eurofondov sa môžu uchádzať aj organizácie a inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj mimovládne organizácie výskumu a vývoja zriadené najneskôr k 1.1.2009. Tie musia mať najneskôr k tomuto dátumu uvedený ako predmet činnosti predmet: výskum alebo výskum a vývoj. Podmienkou však je, že plánované  činnosti  oprávnených žiadateľov v projektoch musia byť mimo „schémy štátnej pomoci“.

Oprávnenou aktivitou je realizácia projektov aplikovaného výskumu a vývoja vo verejnom a mimovládnom sektore. Ide o tvorbu metodických, didaktických alebo diagnostických postupov, resp. vývoj technických technologických procesov a technológií či vývoj a výrobu prototypov a ich skúšok.

Celková čiastka finančnej pomoci pre výzvu v rámci opatrenia 2.2 je 30 mil. eur. Minimálna výška NFP na jeden projekt predstavuje 300 tis. eur,  maximálna 940 tis. eur. Celková čiastka finančnej pomoci pre výzvu v rámci opatrenia 4.2 je 15 mil. eur, pričom minimálna výška na jedného žiadateľa pre výzvu  je 300 tis. eur a maximálna  940 tis. eur. Pre obidve výzvy platí, že celkové náklady na jeden projekt  nesmú presiahnuť 1 000 000 eur.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je 8. 2. 2010. Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev sú zverejnené na internetovej stránke  www.asfeu.sk.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku