Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 627

... Poznáme víťaza ankety Zlatý Amos 22.04.2013      Vyhlásenie výsledkov ankety o najobľúbenejšieho učiteľa či učiteľk...

...čného programu Výskum a vývoj. Vyplnenú prihlášku, životopis a čestné vyhlásenie je potrebné poslať na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, v...

...o úvodnom vystúpení ministra Dušana Čaploviča sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien víťazom. #

...p;škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti. 2. Prevádzka zariadení školského stravov...

...ípade, že sa počet členov zvýšil, registrovaní žiadatelia predkladajú písomné oznámenie dobrovoľne. #

ENVIROPROJEKT 2008 - program pre financovanie projektov environmentáln...

...n z nich, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej školy písomné vyhlásenie, alebo o tomto fakte existuje rozhodnutie súdu....

...riestoroch MŠVVaŠ SR.      Témou tlačovej konferencie bude Programové vyhlásenie vlády SR - oblasti pôsobenia ministerstva. Zúčastnia sa na n...

..., výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo. Prítomným predstaví Programové vyhlásenie vlády SR v oblasti regionálneho školstva, ako aj aktuálne zá...

...EKT 2007 - program pre financovanie projektov enviromentálnej výchovy Vyhlásenie výsledkov programu pre financovanie projektov na rok 2007   ...

... Bádensko-Württembersko  Peter Friedrich podpísali dnes Spoločné vyhlásenie o spolupráci pri podpore odborného vzdelávania a i...

...ých znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie); Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výp...

...maďarský a ukrajinský jazyk 17.03.2017       Písomné maturity z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka...

...Termín podávania žiadostí je  do 30. 4. 2014  do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskô...

...Termín podávania žiadostí je  do 30. 4. 2015  do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskô...

...Termín podávania žiadostí je  do 29. 4. 2016  do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskô...

...ešove . Uvedená výzva pre základné školy zatiaľ nebola vyhlásená, jej vyhlásenie a zverejnenie všetkých informácií s ňou súvisiacic...

...iline . Uvedená výzva pre základné školy zatiaľ nebola vyhlásená, jej vyhlásenie a zverejnenie všetkých informácií s ňou súvisiacic...

...ania čestného vyhlásenia. Ak si školy, ktoré doteraz neposlali čestné vyhlásenie, splnia svoju povinnosť, ministerstvo im následne poskytne f...

...ch, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi  strednej školy písomné vyhlásenie, alebo o tomto fakte existuje rozhodnutie súdu....

...Termín podávania žiadostí je  do 26. 4. 2013  do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskô...

...nbsp;    Na kongrese bolo následne prijaté ministerské vyhlásenie, ktoré potvrdilo záväzok voči rozvojovej Agende 2030 vrátane...

...ako kolektív rovnako zmýšľajúcich národov, opätovne potvrdzujeme naše vyhlásenie z 8. marca 2022 a uznávajúc autonómiu športových organizácií...

Povolania podľa článku 7(4) smernice Na účely zabezpečenia ochrany zdr...

...     Súčasťou slávnostného podujatia bolo taktiež vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Slovenského olympijského výboru, ...

...á v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskô...

...slave . Uvedená výzva pre základné školy zatiaľ nebola vyhlásená, jej vyhlásenie a zverejnenie všetkých informácií s ňou súvisiacic...

...á v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti (iba 1 strana) je potrebné poslať ...

...á v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti (iba 1 strana) je potrebné poslať ...

...trici . Uvedená výzva pre základné školy zatiaľ nebola vyhlásená, jej vyhlásenie a zverejnenie všetkých informácií s ňou súvisiacic...

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9 Aktuálna stránka 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • Skočiť na začiatok stránky