Navigácia

Výsledky Testovania 9 opäť potvrdili regionálne rozdiely vo vedomostiach žiakov

     Z  počtu viac ako 38 300 žiakov, ktorí písali deviatacky monitor dosiahlo 1 286 žiakov úspešnosť viac ako 90 %  pri teste z matematiky a vyučovacieho jazyka, a sú teda prijatí na strednú školu bez prijímacích skúšok. Žiaci v 26 okresoch Slovenska dosiahli v testovaní z matematiky úspešnosť pod hranicou národného priemeru, pričom 11 z nich sú okresy označené ako najmenej rozvinuté okresy Slovenska. Výsledky Testovania 9 tak i tento rok potvrdili vzťah medzi socioekonomickou situáciou v regióne a úrovňou vedomostí žiakov. 
     Aprílového Testovania 9 sa zúčastnilo 38 356 žiakov z 1 444 základných škôl, 35 852 žiakov bolo zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 490 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 14 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo aj 2 988 žiakov so zdravotným znevýhodnením. Na 75 základných školách sa 1 209 žiakov rozhodlo pre elektronickú formu testovania (E-testovanie 9).
     Úspešnosť viac ako 90 % z oboch testov dosiahlo 1 286 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 56 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. Najväčšie zastúpenie týchto žiakov bolo v Košickom kraji (4,6 % žiakov), Trenčianskom kraji (4,5 % žiakov) a Bratislavskom kraji (3,8 % žiakov), naopak najmenej v Banskobystrickom (2,7 % žiakov) a Trnavskom kraji (3,1 % žiakov).  Žiaci s najlepším výsledkom v Testovaní 9 sú teda výborne hodnotenými žiakmi aj podľa školských známok (Príloha č. 1).
     Naproti tomu, v teste z matematiky dosiahli úspešnosť pod národným priemerom (52,8 %) žiaci z 26 okresov Slovenska. Do tejto kategórie spadá aj 11 tzv. najmenej rozvinutých okresov, ktorých sa týka vládna podpora najmenej rozvinutých okresov podľa zákona 336/2015 Z.z.. Z tejto kategórie sa vymykajú iba Sobrance, kde žiaci dosiahli v teste z matematiky úspešnosť 57,6 %, výsledok  je porovnateľný s národným priemerom.
     „Ministerstvo školstva v zmysle uznesenia vlády k zákonu o podpore najmenej rozvinutých okresov začalo pracovať na úrovni expertných skupín na vyplývajúcich úlohách. Orientujeme sa najmä na oblasť  diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aktuálne v nadväznosti na Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok tvoríme v spoluprácu s našimi priamo riadenými organizáciami, VÚDPaP a NÚCEM, pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky s následným monitorovaním výsledkov týchto žiakov“, povedal štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák.
     Rovnako na tieto výsledky reagovala Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEMu a načrtla najbližšie kroky tejto priamo riadenej organizácie ministerstva školstva: „V súčasnosti pripravujeme projekt Inkluzívnej školy, v ktorom plánujeme v týchto  regiónoch zaviesť do vyučovania už na 1. stupni základných škôl podporné aktivity pre žiakov, aby sa zlepšili ich výsledky a zručnosti najmä v  čitateľskej a matematickej gramotnosti. Aktivity budú cielene zamerané tak, aby sa žiaci stále zlepšovali, čo budeme aj priebežne monitorovať. “
     Test z matematiky riešilo 38 230 žiakov s priemernou úspešnosťou 52,8 %. Výrazne lepší výsledok dosiahli žiaci v elektronickej forme testu a to 64,3 %.
Výsledky z matematiky na štátnych školách (93,5 % deviatakov), súkromných školách (1,0 % deviatakov) a cirkevných školách (5,5 % deviatakov) sú na úrovni národného priemeru (52,8 %). Výsledky žiakov z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru, rozdiely medzi krajmi navzájom nie sú vecne významné.
     Rozdiely medzi školami sa však potvrdzujú na regionálnej úrovni okresov. Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli okresy: Bratislava I (64,6 %), Košice I (63 %), Bratislava IV (60,7 %). Výsledky významne horšie ako národný priemer sú v okresoch: Rožňava (35,5 %), Veľký Krtíš (35,7 %), Rimavská Sobota (39,2 %), Gelnica (39,5 %), Poltár (43,2 %), Krupina (43,3 %).
     Pri rozdelení žiakov podľa výsledkov v teste z matematiky od najúspešnejších (tí, čo dosiahli aspoň 80 – 100 %) až po najmenej úspešných (dosiahli 0 – 20 %) sa ukazuje, že najväčší percentuálny podiel žiakov v kategórii úspešnosti 80 – 100 % je v okresoch Bratislava I, Košice I a Košice III. Naopak najvyšší percentuálny podiel žiakov v kategórii úspešnosti 0 – 20 % je v okresoch Rožňava, Veľký Krtíš a Gelnica. Zároveň sa potvrdila súvislosť medzi úrovňou nezamestnanosti v okrese a dosiahnutej úspešnosti žiakov v danom okrese. S rastom nezamestnanosti v okrese stúpa podiel skupiny najmenej úspešných žiakov v teste.
     Test zo slovenského jazyka a literatúrypísalo 35 864 žiakov s priemernou úspešnosťou 62,6 %. Elektronicky testovaní žiaci  (1 088) dosiahli priemernú úspešnosť
68,7 %. Výsledky zo slovenského jazyka a literatúry na štátnych školách (93,4 % deviatakov), súkromných školách (1,0 % deviatakov) a cirkevných školách (5,5 % deviatakov) sú na úrovni národného priemeru (62,6 %).
     Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru. Rozdiely sa však preukazujú na regionálnej úrovni okresov. Výsledky významne lepšie ako národný priemer dosiahli žiaci okresu: Bratislava I (70,1 %). Výsledky významne horšie ako národný priemer dosiahli žiaci v okresoch: Rožňava (50,7 %), Gelnica (51,1 %), Veľký Krtíš (51,2 %), Poltár (53,9 %), Rimavská Sobota (54,9 %), Sabinov (55,0 %).
     Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 490 žiakov s priemernou úspešnosťou 64,6 %. Priemerná úspešnosť elektronicky testovaných žiakov (118) bola 71,9 %. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (68,9 %) a Trnavského kraja (68,9 %), najslabšie žiaci Košického kraja (58,6 %).
     Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 490 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským, pričom dosiahli priemernú úspešnosť 64,2 %. Priemerná úspešnosť elektronicky testovaných žiakov  (118) bola 68,9 %. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (76,1 %), najslabšie žiaci Banskobystrického kraja (60,5 %).
     Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 14 žiakov s priemernou úspešnosťou 67,9 %. Testovanie 9 zahŕňalo test z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Úlohy v testoch boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch z vyučovacích jazykov mali stále zastúpenie aj úlohy na čítanie s porozumením, test z matematiky obsahoval i úlohy začlenené do kontextu praktického života, či grafy a tabuľky.
     Na objektívnosť testovania dohliadal externý dozor. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu testovania vykonávala na 115 základných školách priamo Štátna školská inšpekcia.
     Prezentáciu s výsledkami a ďalšie analýzy nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9. Výsledky základných škôl z jednotlivých predmetov budú v najbližších dňoch zverejnené na internetovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania: http://vysledky.nucem.sk/vysledky2016/.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky