Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sú podľa medzinárodnej štúdie PISA 2015 pod priemerom krajín OECD

  • Dátum: 06.12.2016
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejňujú 6. decembra 2016 výsledky, na Slovensku už v poradí  piateho cyklu, medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015.
     Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov sa sledovala ich úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola prírodovedná gramotnosť.
 
VÝZNAMNÉ ZISTENIA PISA 2015
     Výsledky slovenských žiakov sú podobne ako v predchádzajúcom cykle v roku 2012 vo všetkých troch oblastiach – matematická, čitateľská a prírodovedná gramotnosť – významne nižšie, ako je priemerný výkon žiakov z krajín OECD. Vo všetkých oblastiach sledujeme trend znižovania výkonov našich žiakov. V porovnaní s výsledkami PISA 2012 však tento pokles nie je štatisticky významný. Zaznamenávame ďalší nárast zastúpenia žiakov v tzv. rizikovej skupine (s najnižšou úrovňou vedomostí). Zároveň klesá percentuálne zastúpenie žiakov v najvyšších vedomostných úrovniach, resp. toto zastúpenie zostáva na porovnateľnej úrovni ako v roku 2012.
 
Výsledky v prírodovednej gramotnosti
     Slovenská republika dosiahla výkon na úrovni 461 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 493 bodov, čo predstavuje pokles celkového priemerného výkonu v rámci krajín OECD o 8 bodov oproti predchádzajúcemu cyklu v roku 2012. Výkon žiakov SR v prírodovednej gramotnosti sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD.
     Výkon porovnateľný s výkonom SR dosiahli Izrael, Malta a Grécko. Z krajín OECD dosiahli významne nižší výkon ako SR tri krajiny - Čile, Turecko a Mexiko.
     V prírodovednej gramotnosti dosiahli naši žiaci výsledok v priemere o 10 bodov nižší oproti roku 2012, čo nepredstavuje významný rozdiel. V porovnaní s cyklom v roku 2006, keď bola hlavnou doménou prírodovedná gramotnosť, je to však významný pokles výkonu žiakov o 28 bodov. V štúdiách PISA sú od roku 2006 výkony žiakov SR v prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD.
     V roku 2015 sa takmer tretina (30,7 %) slovenských žiakov nachádza v rizikovej skupine, čo je o 10,5 % žiakov viac ako v roku 2006, keď bola prírodovedná gramotnosť hlavnou doménou. Podiel slovenských žiakov v rizikovej skupine je o 9,5 % vyšší ako v priemere krajín OECD. Oproti roku 2012 sa významne zvýšilo v rizikovej skupine zastúpenie žiakov zo stredných odborných škôl.
     Na opačnom póle - v najvyššej skupine - sa nachádza 3,6 % žiakov, čo je významné zníženie oproti roku 2006. Podiel vynikajúcich žiakov v tzv. top úrovni v prírodovednej gramotnosti sa v uvedenom období znížil, a to najviac u žiakov 8-ročných gymnázií.

Výsledky v matematickej gramotnosti
     Slovenská republika dosiahla v matematickej gramotnosti výkon na úrovni 475 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 490 bodov.
     Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska dosiahli krajiny Malta, Litva, Maďarsko, Spojené štáty americké a Izrael. Z krajín OECD dosiahli významne nižší výkon ako SR štyri krajiny - Grécko, Čile, Turecko a Mexiko.
     V porovnaní s rokom 2012, keď bola matematická gramotnosť naposledy hlavnou sledovanou oblasťou, priemerný výkon našich žiakov klesol o 6 bodov, čo nepredstavuje významné zníženie výkonu.
     V porovnaní s rokom 2012 sa počet žiakov v rizikovej skupine štatisticky významne nezmenil. Kým v roku 2003, keď bola matematika tiež hlavnou sledovanou oblasťou, sa v rizikovej skupine nachádzalo približne 20 % žiakov, v roku 2015 sa v tejto skupine nachádza už viac ako štvrtina žiakov (27,7 %) porovnateľne s rokom 2012 (27,5 %). Počet slovenských žiakov v rizikovej skupine je o 4,3 % vyšší ako v priemere krajín OECD (23,4 %). K miernemu nárastu rizikovej skupiny došlo v poslednom cykle najmä na stredných odborných školách.
     Významný je však pokles zastúpenia žiakov v najvyššej tzv. top vedomostnej úrovni oproti cyklu 2012 najmä na 4-ročných gymnáziách. Kým v predchádzajúcich cykloch dominovali žiaci 8-ročných gymnázií v podiele žiakov na najvyšších úrovniach, v cykle 2015 je už tento rozdiel medzi 8-ročnými a 4-ročnými gymnáziami zanedbateľný. Dokonca sa na oboch typoch gymnázií vyskytuje riziková skupina žiakov, ktorú predstavujú približne 3 % žiakov týchto gymnázií.
 
Výsledky v čitateľskej gramotnosti
     Slovenská republika dosiahla v čitateľskej gramotnosti výkon na úrovni 453 bodov, priemer krajín OECD bol 493 bodov.
     Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska majú krajiny Čile a Malta. Z krajín OECD dosiahli významne nižšie výsledky v porovnaní so SR iba Turecko a Mexiko.
     Tak ako vo všetkých predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2015 sa výkony slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Oproti roku 2012  sa priemerný výkon našich žiakov znížil o 10 bodov, čo nepredstavuje významnú zmenu.
     V rizikovej skupine sa v PISA 2015 nachádza porovnateľné množstvo našich žiakov (32,1 %) ako v cykle v roku 2012 (28,2 %). Títo žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré sú tak potrebné pre ďalšie vzdelávanie.
     Najviac žiakov v rizikovej skupine sa nachádza na stredných odborných školách v nematuritných aj maturitných odborochna základných školách. V 4-ročných gymnáziách sa dokonca podiel žiakov v rizikovej skupine štatisticky významne zvýšil oproti obom predchádzajúcim cyklom (2012 aj 2009).
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PISA 2015
     Štúdia PISA poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov, škôl a krajín v oblastiach čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila na štúdii PISA v roku 2003. Hlavnou sledovanou oblasťou ostatného cyklu PISA 2015 bola prírodovedná gramotnosť.
     V  cykle štúdie PISA uskutočneného v roku 2015 bola krajinám poskytnutá možnosť testovania aj ďalších oblastí, a to finančnej gramotnosti a  tímového riešenia problémov, do ktorých sa zapojilo aj Slovensko. Štúdia PISA prešla v roku 2015 významnou a inovovanou formou testovania. Prvýkrát mali krajiny možnosť zapojiť sa do výlučne elektronického spôsobu testovania prostredníctvom počítačov na školách.
     Do tohto cyklu štúdie sa zapojilo 72 krajín a 25 regiónov sveta (35 krajín OECD a 62 tzv. partnerských krajín a regiónov). Celkovo bolo do testovania zapojených približne 540 000 žiakov sveta.
     Na hlavnom meraní štúdie PISA 2015, ktoré uskutočnil NÚCEM 20. - 30. apríla 2015, sa zúčastnilo 292 škôl (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá, SOŠ). Celkovo  bolo otestovaných 6 350 15-ročných žiakov, z toho 3 035 dievčat a 3 315 chlapcov.
     Viac informácií, podrobnejších analýz, porovnaní trendov a ukážky úloh PISA 2015 nájdete na špeciálnej stránke www.nucem.sk.

Komentár Inštitútu vzdelávacej politiky porovnávajúci vybrané charakteristiky vzdelávacích systémov na základe prieskumu OECD PISA 2015

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku