Navigácia

Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sú podľa medzinárodnej štúdie PISA 2015 pod priemerom krajín OECD

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejňujú 6. decembra 2016 výsledky, na Slovensku už v poradí  piateho cyklu, medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015.
     Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov sa sledovala ich úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola prírodovedná gramotnosť.
 
VÝZNAMNÉ ZISTENIA PISA 2015
     Výsledky slovenských žiakov sú podobne ako v predchádzajúcom cykle v roku 2012 vo všetkých troch oblastiach – matematická, čitateľská a prírodovedná gramotnosť – významne nižšie, ako je priemerný výkon žiakov z krajín OECD. Vo všetkých oblastiach sledujeme trend znižovania výkonov našich žiakov. V porovnaní s výsledkami PISA 2012 však tento pokles nie je štatisticky významný. Zaznamenávame ďalší nárast zastúpenia žiakov v tzv. rizikovej skupine (s najnižšou úrovňou vedomostí). Zároveň klesá percentuálne zastúpenie žiakov v najvyšších vedomostných úrovniach, resp. toto zastúpenie zostáva na porovnateľnej úrovni ako v roku 2012.
 
Výsledky v prírodovednej gramotnosti
     Slovenská republika dosiahla výkon na úrovni 461 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 493 bodov, čo predstavuje pokles celkového priemerného výkonu v rámci krajín OECD o 8 bodov oproti predchádzajúcemu cyklu v roku 2012. Výkon žiakov SR v prírodovednej gramotnosti sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD.
     Výkon porovnateľný s výkonom SR dosiahli Izrael, Malta a Grécko. Z krajín OECD dosiahli významne nižší výkon ako SR tri krajiny - Čile, Turecko a Mexiko.
     V prírodovednej gramotnosti dosiahli naši žiaci výsledok v priemere o 10 bodov nižší oproti roku 2012, čo nepredstavuje významný rozdiel. V porovnaní s cyklom v roku 2006, keď bola hlavnou doménou prírodovedná gramotnosť, je to však významný pokles výkonu žiakov o 28 bodov. V štúdiách PISA sú od roku 2006 výkony žiakov SR v prírodovednej gramotnosti pod priemerom krajín OECD.
     V roku 2015 sa takmer tretina (30,7 %) slovenských žiakov nachádza v rizikovej skupine, čo je o 10,5 % žiakov viac ako v roku 2006, keď bola prírodovedná gramotnosť hlavnou doménou. Podiel slovenských žiakov v rizikovej skupine je o 9,5 % vyšší ako v priemere krajín OECD. Oproti roku 2012 sa významne zvýšilo v rizikovej skupine zastúpenie žiakov zo stredných odborných škôl.
     Na opačnom póle - v najvyššej skupine - sa nachádza 3,6 % žiakov, čo je významné zníženie oproti roku 2006. Podiel vynikajúcich žiakov v tzv. top úrovni v prírodovednej gramotnosti sa v uvedenom období znížil, a to najviac u žiakov 8-ročných gymnázií.

Výsledky v matematickej gramotnosti
     Slovenská republika dosiahla v matematickej gramotnosti výkon na úrovni 475 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 490 bodov.
     Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska dosiahli krajiny Malta, Litva, Maďarsko, Spojené štáty americké a Izrael. Z krajín OECD dosiahli významne nižší výkon ako SR štyri krajiny - Grécko, Čile, Turecko a Mexiko.
     V porovnaní s rokom 2012, keď bola matematická gramotnosť naposledy hlavnou sledovanou oblasťou, priemerný výkon našich žiakov klesol o 6 bodov, čo nepredstavuje významné zníženie výkonu.
     V porovnaní s rokom 2012 sa počet žiakov v rizikovej skupine štatisticky významne nezmenil. Kým v roku 2003, keď bola matematika tiež hlavnou sledovanou oblasťou, sa v rizikovej skupine nachádzalo približne 20 % žiakov, v roku 2015 sa v tejto skupine nachádza už viac ako štvrtina žiakov (27,7 %) porovnateľne s rokom 2012 (27,5 %). Počet slovenských žiakov v rizikovej skupine je o 4,3 % vyšší ako v priemere krajín OECD (23,4 %). K miernemu nárastu rizikovej skupiny došlo v poslednom cykle najmä na stredných odborných školách.
     Významný je však pokles zastúpenia žiakov v najvyššej tzv. top vedomostnej úrovni oproti cyklu 2012 najmä na 4-ročných gymnáziách. Kým v predchádzajúcich cykloch dominovali žiaci 8-ročných gymnázií v podiele žiakov na najvyšších úrovniach, v cykle 2015 je už tento rozdiel medzi 8-ročnými a 4-ročnými gymnáziami zanedbateľný. Dokonca sa na oboch typoch gymnázií vyskytuje riziková skupina žiakov, ktorú predstavujú približne 3 % žiakov týchto gymnázií.
 
Výsledky v čitateľskej gramotnosti
     Slovenská republika dosiahla v čitateľskej gramotnosti výkon na úrovni 453 bodov, priemer krajín OECD bol 493 bodov.
     Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska majú krajiny Čile a Malta. Z krajín OECD dosiahli významne nižšie výsledky v porovnaní so SR iba Turecko a Mexiko.
     Tak ako vo všetkých predchádzajúcich cykloch, aj v PISA 2015 sa výkony slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti nachádzajú pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Oproti roku 2012  sa priemerný výkon našich žiakov znížil o 10 bodov, čo nepredstavuje významnú zmenu.
     V rizikovej skupine sa v PISA 2015 nachádza porovnateľné množstvo našich žiakov (32,1 %) ako v cykle v roku 2012 (28,2 %). Títo žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré sú tak potrebné pre ďalšie vzdelávanie.
     Najviac žiakov v rizikovej skupine sa nachádza na stredných odborných školách v nematuritných aj maturitných odborochna základných školách. V 4-ročných gymnáziách sa dokonca podiel žiakov v rizikovej skupine štatisticky významne zvýšil oproti obom predchádzajúcim cyklom (2012 aj 2009).
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PISA 2015
     Štúdia PISA poskytuje údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov, škôl a krajín v oblastiach čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila na štúdii PISA v roku 2003. Hlavnou sledovanou oblasťou ostatného cyklu PISA 2015 bola prírodovedná gramotnosť.
     V  cykle štúdie PISA uskutočneného v roku 2015 bola krajinám poskytnutá možnosť testovania aj ďalších oblastí, a to finančnej gramotnosti a  tímového riešenia problémov, do ktorých sa zapojilo aj Slovensko. Štúdia PISA prešla v roku 2015 významnou a inovovanou formou testovania. Prvýkrát mali krajiny možnosť zapojiť sa do výlučne elektronického spôsobu testovania prostredníctvom počítačov na školách.
     Do tohto cyklu štúdie sa zapojilo 72 krajín a 25 regiónov sveta (35 krajín OECD a 62 tzv. partnerských krajín a regiónov). Celkovo bolo do testovania zapojených približne 540 000 žiakov sveta.
     Na hlavnom meraní štúdie PISA 2015, ktoré uskutočnil NÚCEM 20. - 30. apríla 2015, sa zúčastnilo 292 škôl (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá, SOŠ). Celkovo  bolo otestovaných 6 350 15-ročných žiakov, z toho 3 035 dievčat a 3 315 chlapcov.
     Viac informácií, podrobnejších analýz, porovnaní trendov a ukážky úloh PISA 2015 nájdete na špeciálnej stránke www.nucem.sk.

Komentár Inštitútu vzdelávacej politiky porovnávajúci vybrané charakteristiky vzdelávacích systémov na základe prieskumu OECD PISA 2015

 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky