Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sa podľa medzinárodnej štúdie OECD PISA 2012 zhoršili

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejňujú dnes 3. decembra 2013 výsledky, na Slovensku už v poradí štvrtého cyklu, medzinárodnej štúdie OECD PISA 2012.
     Hlavnou testovanou oblasťou štúdie PISA 2012 bola matematická gramotnosť. Zároveň sa sledovala aj úroveň vedomostí a zručností žiakov z čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Výskum uskutočňoval NÚCEM v apríli 2012 na reprezentatívnej vzorke 5 737 pätnásťročných žiakov z 231 škôl (základné školy, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá, stredné odborné školy).
 
VÝZNAMNÉ ZISTENIA PISA 2012
    Prvýkrát od roku 2003 sú výsledky slovenských žiakov vo všetkých troch oblastiach – matematická, čitateľská a prírodovedná gramotnosť – významne nižšie, ako je priemerný výkon krajín OECD. Významne narástlo zastúpenie žiakov v tzv. rizikovej skupine (s najnižšou úrovňou vedomostí). Zároveň významne pokleslo percentuálne zastúpenie žiakov v najvyšších vedomostných úrovniach vo všetkých troch sledovaných oblastiach.
 
VÝSLEDKY v MATEMATICKEJ gramotnosti
     Slovenská republika dosiahla v matematickej gramotnosti výkon na úrovni 482 bodov a umiestnila sa na 23. - 29. mieste spomedzi 34 krajín OECD a v medzinárodnom porovnaní všetkých 65 zúčastnených krajín na 31. - 39. mieste.
     Výkon porovnateľný s výkonom Slovenska dosiahli krajiny ako Nórsko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko, Ruská federácia, Spojené štáty americké, Litva, Švédsko a Maďarsko. Z krajín OECD dosiahlo signifikantne nižší výkon ako SR len 5 krajín - Izrael, Grécko, Turecko, Čile a Mexiko.
     Výkon slovenských žiakov v matematickej gramotnosti medzinárodnej štúdie PISA 2012 sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD.
      Pri porovnaní výkonu našich žiakov v PISA 2012 je možné konštatovať štatisticky významné zníženie dosiahnutého priemerného počtu bodov z matematickej gramotnosti oproti všetkým predchádzajúcim cyklom štúdie (2003, 2006 aj 2009). Oproti roku 2009 sa vo výsledkoch našich žiakov v  PISA 2012 prejavilo zníženie v priemere o 15 bodov, čo znamená pre SR pokles z priemeru do úrovne pod priemerom krajín OECD.
      Pokles vedomostnej úrovne sa týka takmer všetkých typov škôl. Oproti roku 2009 došlo k nárastu rizikovej skupiny žiakov (s najnižšou úrovňou vedomostí) na základných školách a na stredných odborných školách bez maturity. Alarmujúci je najmä pokles zastúpenia najúspešnejších žiakov v najvyššej (top) vedomostnej úrovni na 8-ročných gymnáziách.
     Kým v roku 2003, kedy bola matematika tiež hlavnou sledovanou oblasťou, sa v rizikovej skupine nachádzalo približne 20 % žiakov, v roku 2012 sa v tejto skupine nachádza už viac ako štvrtina žiakov (27,5 %). Zvýšenie počtu žiakov v rizikovej skupine v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcimi cyklami je signifikantné.
 
VÝSLEDKY v ČITATEĽSKEJ gramotnosti
     Slovenská republika dosiahla v čitateľskej gramotnosti výkon na úrovni 463 bodov a nachádza sa na 32. mieste v rámci 34 krajín OECD a na 43. mieste zo všetkých 65 zúčastnených krajín. Z krajín OECD dosiahli signifikantne nižšie výsledky v porovnaní so SR iba Čile a Mexiko.
     Aj v predchádzajúcich cykloch sa výkony slovenských žiakov v čitateľskej gramotnosti nachádzali pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Oproti roku 2009 sa však  priemerný výkon našich žiakov ešte znížil o 14 bodov a zastúpenie rizikovej skupiny sa zvýšilo o 6 %. Výsledkom je, že až 28,2 % žiakov sa svojím výkonom zaradilo do rizikovej skupiny, čo znamená, že títo žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré sú tak potrebné pre ďalšie vzdelávanie.
     Pokles vedomostnej úrovne sa týka takmer všetkých typov škôl (s výnimkou 4-ročných gymnázií). Oproti roku 2009 došlo k nárastu rizikovej skupiny žiakov (s najnižšou úrovňou vedomostí) na základných školách, na stredných odborných školách bez maturity aj na stredných odborných školách s maturitou. Alarmujúci je však pokles zastúpenia žiakov v najvyššej (top) vedomostnej úrovni na 8-ročných gymnáziách.
 
VÝSLEDKY v PRÍRODOVEDNEJ gramotnosti
     Slovenská republika dosiahla výkon na úrovni 471 bodov a medzi 34 krajinami OECD sa tak umiestnila na 28. - 31. mieste a v medzinárodnom meradle všetkých zúčastnených krajín na 39. - 42. mieste. Výkon žiakov SR v prírodovednej gramotnosti sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD. Výkon porovnateľný s výkonom SR dosiahli Island, Dubaj (SAE), Izrael, Grécko a Turecko. Z krajín OECD signifikantne nižší výkon ako SR dosiahli iba Čile a Mexiko.
      V ostatnom cykle štúdie PISA v roku 2012 dosiahli naši žiaci o 19 bodov nižší priemerný výsledok v porovnaní s predchádzajúcim cyklom v roku 2009. Toto zníženie je signifikantné. Pritom už v predchádzajúcich cykloch PISA (2006 a 2009) boli výkony žiakov SR pod úrovňou priemeru krajín OECD. 
     V roku 2012 sa v najnižšej - rizikovej - skupine žiakov v prírodovednej gramotnosti umiestnilo 26,8 % slovenských žiakov, čo predstavuje významný nárast v porovnaní s rokom 2009. Zníženie dosiahnutých výsledkov SR sa prejavilo aj znížením percentuálneho podielu žiakov v top skupine výkonu, ktorá zahŕňa najúspešnejších žiakov.
     Pokles vedomostnej úrovne sa týka znovu takmer všetkých typov škôl. Oproti roku 2009 došlo k nárastu rizikovej skupiny žiakov (s najnižšou úrovňou vedomostí) na základných školách, na stredných odborných školách bez maturity aj na stredných odborných školách s maturitou. Výrazný je pokles zastúpenia žiakov v najvyššej (top) vedomostnej úrovni na 8-ročných gymnáziách.
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PISA 2012
     Medzinárodná štúdia OECD PISA poskytuje porovnávacie údaje o vedomostiach a zručnostiach 15-ročných žiakov  zo zúčastnených krajín v oblastiach čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch. Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003. Hlavnou sledovanou oblasťou cyklu PISA 2012 bola matematická gramotnosť, v roku 2009 to bola čitateľská gramotnosť.
     V cykle štúdie PISA uskutočneného v roku 2012 bola krajinám poskytnutá možnosť testovania aj ďalších oblastí, a to finančnej gramotnosti a oblasti riešenia problémov. Inovovaná bola aj realizácia testovania, ktorá prebiehala v papierovej aj elektronickej forme. Slovenská republika tieto možnosti využila. Žiaci SR sa zapojili do testovania prostredníctvom testovacích zošitov (matematická, čitateľská, prírodovedná a finančná gramotnosť) a aj elektronicky prostredníctvom počítačov (matematická a čitateľská gramotnosť a oblasť riešenia problémov).
     Do tohto cyklu štúdie sa zapojilo 65 krajín sveta (34 krajín OECD a 31 tzv. partnerských krajín). Celkovo bolo do testovania zapojených 512 343 žiakov na celom svete.
     Hlavného merania štúdie PISA 2012, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo 16. - 27. apríla 2012, sa zúčastnilo 231 škôl (ZŠ, 4-ročné a 8-ročné gymnáziá, SOŠ). Celkovo bolo otestovaných 5 737 15-ročných žiakov, z nich elektronické testovanie absolvovalo 2 654 žiakov. Papierové testovanie matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti absolvovalo 4 678 žiakov. Žiaci, ktorí absolvovali elektronickú formu testovania, sa zároveň zúčastnili aj na papierovej forme testovania. 1 059 žiakov bolo zapojených do testovania finančnej gramotnosti.  
     Podrobnejšie informácie a údaje, porovnanie výsledkov krajín, vyhodnotenie trendov SR, ako aj ukážky úloh PISA 2012 nájdete na stránke www.nucem.sk.
 
   

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky