Výsledky slovenských 10-ročných žiakov v medzinárodnej porovnávacej štúdii TIMSS 2015

Prvé výsledky medzinárodného výskumu vedomostí a zručností
žiakov štvrtého ročníka základných škôl v matematike a prírodných vedách
 
     V školskom roku 2015/2016 sa na Slovensku uskutočnil už šiesty cyklus testovania medzinárodnej štúdie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – Trendy v medzinárodnej štúdii matematiky a prírodných vied. Štúdia sa uskutočňuje pod záštitou IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania, ktorá organizuje rozsiahle komparatívne štúdie v oblasti vzdelávania už od roku 1960.
     Hlavné meranie štúdie TIMSS 2015 sa na Slovensku uskutočnilo v čase od 18. – 29. mája 2015, štúdiu koordinoval a realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Do testovania sa zapojilo  198 základných škôl, 327 učiteľov, 5 773 žiakov a ich rodičov, z toho 2 804 dievčat a 2 969 chlapcov. Priemerný vek žiakov bol 10,4 roka.
 
Významné zistenia

Medzinárodné porovnanie výsledkov Slovenska v  TIMSS 2015

     Slovenskí žiaci 4. ročníka základných škôl dosiahli v matematike výsledok porovnateľný s priemerom škály TIMSS (500 bodov). V prírodných vedách dosiahli naši žiaci výsledok významne vyšší ako priemer škály TIMSS (viď príloha).
     V matematike sú naši žiaci výkonom porovnateľní so žiakmi  v Chorvátsku. V prírodných vedách sme na rovnakej úrovni vedomostí ako žiaci z  Dánska, Kanady, Srbska, Austrálie, Severného Írska, Španielska, Holandska a Talianska.

Vysvetlenie pojmu: „Priemer škály TIMSS“
Dosiahnuté výsledky krajín v TIMSS sú uvedené na škále 0 až 1000 bodov, s priemerom škály stanoveným na 500 bodov a so štandardnou odchýlkou 100 bodov. Tento rozsah je založený na výsledkoch prvého cyklu štúdií a výsledky všetkých ďalších cyklov sú prepočítavané na rovnakú škálu. Priemerná hodnota škály je presne daná. Do škály sú zahrnuté položky z predchádzajúcich cyklov štúdií a zároveň aj nové položky. To umožňuje krajinám porovnať ich výkon v priebehu času, rozdiel v ich výkone oproti priemeru škály pre TIMSS a zároveň porovnanie s ktoroukoľvek krajinou zapojenou do štúdie.


Výsledky Slovenska v  matematike a prírodných vedách v porovnaní s krajinami EÚ a OECD

     V matematike dosiahli žiaci Slovenskej republiky (498 bodov) výsledok štatisticky významne nižší, ako je priemer zúčastnených krajín EÚ (527 bodov), ako aj krajín OECD (528 bodov).
     V prírodných vedách dosiahli žiaci Slovenskej republiky (520 bodov) výsledok porovnateľný s priemerom zúčastnených krajín EÚ (525 bodov), ale významne nižší ako priemer krajín OECD (527 bodov) - viď príloha.
 

Trendy vo výkone slovenských žiakov v predchádzajúcich cykloch štúdie TIMSS

     V matematike aj prírodných vedách dosiahli naši žiaci v oboch predmetoch nižšie skóre oproti testovaniam v rokoch 2007 aj 2011. V matematike výkon slovenských žiakov poklesol oproti roku 2011 o 9 bodov a v prírodných vedách poklesol až o 11 bodov. V matematike sú tieto zmeny vo výsledkoch vo všetkých troch cykloch signifikantne nevýznamné, výsledky našich žiakov sa významne nemenia v rozmedzí rokov 2007 – 2015 a zostávajú navzájom porovnateľné. Vo všetkých cykloch merania TIMSS sú výsledky slovenských žiakov v matematike pod úrovňou priemeru krajín EÚ/OECD.
     V prírodných vedách dosiahli naši žiaci v roku 2015 významne nižší výsledok v porovnaní s predchádzajúcim cyklom v roku 2011 a zároveň, aj keď nevýznamne, nižší výsledok oproti roku 2007. Výkon našich žiakov sa zhoršil a klesol z úrovne nad priemerom krajín EÚ/OECD v rokoch 2007 a 2011 na úroveň priemeru krajín EÚ a zároveň na úroveň významne nižšiu, ako je priemer krajín OECD.
     V matematike môžeme v štúdii TIMSS 2015 konštatovať porovnateľný počet žiakov v rizikovej skupine ako v predchádzajúcom cykle.  Alarmujúce je, že do rizikovej skupiny žiakov (žiaci s nízkou úrovňou výkonu a žiaci nedosahujúci ani nízku úroveň výkonu) v roku 2015 patrí v matematike približne 35 % žiakov (na porovnanie v priemere krajín EÚ v matematike predstavuje rizikovú skupinu 24 % žiakov 4. ročníka rovnako ako v priemere krajín OECD).
     Rizikovú skupinu žiakov v prírodných vedách tvorí  na Slovensku 26 % žiakov 4. ročníka základnej školy (v priemere krajín EÚ je to 23 % žiakov 4. ročníka rovnako ako v priemere krajín OECD). V prírodných vedách signifikantne narástol podiel slovenských žiakov v rizikovej skupine v roku 2015 oproti predchádzajúcemu cyklu v roku 2011 (21 % žiakov).
     Najväčší podiel našich žiakov na najvyššej úrovni je v prírodných vedách, kde máme 9 % žiakov rovnako ako v priemere krajín OECD (je to vyšší podiel žiakov ako v priemere krajín EÚ 7 %). V matematike máme menej žiakov, ktorí dosahujú najvyššiu úroveň výkonu, sú to 4 % (5 % v roku 2007 aj v roku 2011). Tu významne zaostávame aj za priemerom krajín EÚ 9 %, aj za priemerom krajín OECD 11 %.
 

Ďalšie zistenia

     Z hľadiska porovnania výsledkov chlapcov a dievčat môžeme konštatovať, že tak ako vo väčšine krajín EÚ/OECD, aj u nás chlapci opäť dosiahli v porovnaní s dievčatami významne lepší výsledok v matematike aj prírodovede, čo platí o každom doteraz realizovanom cykle štúdie TIMSS.
     Z hľadiska vplyvu socioekonomického zázemia na výsledky žiakov možno na základe výsledkov TIMSS 2015 pozorovať, že na Slovensku má vplyv rodinného zázemia na vzdelávanie a výsledky žiaka rastúci charakter. V skupine žiakov, ktorí patria medzi sociálne najslabších, poklesol výkon v matematike až o 35 bodov a v prírodných vedách až o 47 bodov oproti predchádzajúcemu cyklu. Žiaci, ktorí na Slovensku patria do kategórie sociálne najslabších, dosahujú v matematike a prírodných vedách najslabšie výsledky spomedzi všetkých krajín EÚ/OECD.
 
Zameranie štúdie TIMSS

     Štúdia TIMSS sa uskutočňuje od roku 1995. V štvorročných cykloch skúma úroveň vedomostí a zručností z matematiky a prírodných vied  žiakov štvrtého a/alebo ôsmeho ročníka základných škôl. Na Slovensku sa prvé tri testovania uskutočnili na vzorke žiakov ôsmeho ročníka, v roku 2007, 2011 a 2015 boli testovaní žiaci štvrtého ročníka. TIMSS vychádza z učebných osnov a hodnotí, v akom rozsahu sa odzrkadľujú vo vedomostiach žiakov v konkrétnych obsahových oblastiach (čísla, geometrické útvary a meranie, zobrazovanie údajov, živá príroda, neživá príroda, náuka o Zemi). Testové úlohy sú hodnotené na základe získaných poznatkov žiakov, cez ich schopnosť vedomosti aplikovať až po zdôvodnenie výsledku.
      Do testovania TIMSS 2015 pre 4. ročník sa zapojilo celkovo viac ako 375 000 žiakov a ich rodičov, 16 000 učiteľov a približne 10 000 škôl zo 49 krajín (z toho 31 krajín EÚ/OECD) a 7 samostatných regiónov celého sveta.
 
Ďalšie informácie o výsledkoch slovenských žiakov v štúdii TIMSS 2015, prehľad výsledkov krajín,  ukážky úloh, ktoré žiaci riešili a iné porovnania sú zverejnené na stránke www.nucem.sk

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky