Navigácia

Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončených v roku 2018

Komplexná akreditácia činností vysokej školy je proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť vysokej školy v nadväznosti na jej dlhodobý zámer, ako aj personálne, technické, informačné a ďalšie podmienky, v ktorých sa táto činnosť uskutočňuje a vyjadrí sa k žiadostiam vysokej školy o akreditáciu všetkých študijných programov a akreditáciu všetkých habilitačných konaní a konaní na vymenovanie profesorov, v ktorých chce vysoká škola mať priznané zodpovedajúce práva.

Komplexná akreditácia činností vysokej školy sa uskutočňuje v šesťročných intervaloch podľa vopred zverejneného plánu komplexných akreditácií vypracovaného Akreditačnou komisiou. Začína sa dňom určeným na predloženie podkladov pre jednotlivé vysoké školy. Termíny pre predkladanie podkladov sú súčasťou plánu komplexných akreditácií a musia byť známe aspoň 1 rok vopred. V období medzi dvoma komplexnými akreditáciami činností vysokej školy možno podľa potreby uskutočňovať akreditácie jednotlivých činností vysokej školy (akreditácie študijných programov a akreditácie habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov). 

Akreditačná komisia vypracuje hodnotiacu správu, ktoré jej určuje zákon a vyjadrenia k jednotlivým žiadostiam vysokých škôl o akreditáciu, a to v termíne do desiatich mesiacov od začiatku komplexnej akreditácie činností vysokej školy. Ministerstvo rozhodne o priznaní, pozastavení, odňatí alebo nepriznaní práv do 60 dní od doručenia vyjadrenia Akreditačnej komisie. Ministerstvo poskytne vysokej škole hodnotiacu správu Akreditačnej komisie a výsledky svojho rozhodnutia týkajúce sa priznania práv, čím komplexná akreditácia vysokej školy skončí.

Ak vysoká škola nepodala v rámci podkladov na účely komplexnej akreditácie činností žiadosť o akreditáciu niektorej z činností, v ktorej mala doteraz priznané zodpovedajúce právo, ministerstvo jej toto právo odníme s účinnosťou ku dňu skončenia komplexnej akreditácie činností vysokej školy.

V roku 2018 boli ukončené komplexné akreditácie týchto vysokých škôl s nasledujúcimi výsledkami:

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky