Navigácia
Skočiť na obsah

Výsledky hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2023

Predsedníctvo VEGA prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia projektov, ako ich predložili jednotlivé komisie VEGA. Vo zverejnených zoznamoch sú projekty zoradené podľa úspešnosti, za každú komisiu sú uvedené v samostatnom hárku (projekty zo SAV sú odlíšené farebným pozadím). Nejde o zoznamy financovaných projektov v roku 2023.

Súčasne sa zverejňujú aj projekty, ktoré boli v súlade s pravidlami VEGA vyradené ešte pred hodnotiacim procesom v 1. kole výberu (ZV1), a aj tie, ktoré sa po hodnotení nedostali do skupiny vybraných projektov, t. j. nedosiahli komisiou stanovenú hranicu bodov (ZV2).

Hodnotenie projektov prebiehalo v súlade s pravidlami VEGA, pričom externé oponentské posudky slúžili ako podklad na hodnotenie príslušnou komisiou. Každá komisia VEGA posudzovala projekty v kontexte všetkých prijatých žiadostí v danej komisii, pričom výsledné bodové hodnotenia sú výsledkom tajného hlasovania členov príslušnej komisie. 

Informácie o hodnotení sú pre všetkých vedúcich projektov dostupné v systéme e-VEGA, kde je k dispozícii výsledné bodové hodnotenie daného projektu a slovné stanovisko komisie (v mnohých prípadoch v sebe obsahujúce aj závery posudzovateľov z externých oponentských posudkov).

V zmysle pravidiel VEGA pridelenie, resp. nepridelenie dotácie bude závisieť od úspešnosti v rebríčku bodového hodnotenia projektu vyjadrujúceho jeho kvalitu, od celkového počtu prijatých žiadostí, od plánovaných finančných požiadaviek vyplývajúcich zo žiadostí a od celkovej výšky rozpočtových prostriedkov vyčlenených na projekty VEGA v roku 2023, čo ovplyvní aj konečný počet financovaných projektov v rezorte školstva.

Projekty z verejných vysokých škôl, ktorým nebude pridelená dotácia/finančný príspevok, VEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky