Výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí podaných v roku 2020

V online systéme e-KEGA na Portáli vysokých škôl boli zverejnené výsledky 1. kola hodnotenia projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021. Hodnotiaci formulár 1. kola je dostupný pri každej žiadosti o dotáciu. Ak je pri projekte uvedený stav „v štádiu hodnotiaceho procesu“, znamená to, že projekt postúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí a bol zaslaný na posúdenie externým posudzovateľom. Projekt, ktorý má uvedený stav „zamietnutý orgánmi KEGA po 1. kole“ alebo „zamietnutý z formálneho hľadiska“, nepostúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí. Zdôvodnenie zamietnutia je vždy súčasťou hodnotiaceho formulára. O výsledkoch 2. kola hodnotenia žiadostí príslušnými orgánmi KEGA budeme podávateľov projektov informovať koncom roka 2020.
Skočiť na začiatok stránky