Navigácia

Výsledky 1. kola hodnotenia podaných žiadostí v roku 2015

Na Portáli vysokých škôl boli zverejnené výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2016. Hodnotiaci formulár 1. kola je dostupný pri každej žiadosti. Ak je pri projekte uvedený stav „vštádiu hodnotiaceho procesu“, znamená to, že projekt postúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí a bol zaslaný na posúdenie určeným externým posudzovateľom. Projekt, ktorý má uvedený stav „zamietnutý orgánmi KEGA po 1. kole“ alebo „zamietnutý z formálneho hľadiska“, nepostúpil do 2. kola hodnotenia žiadostí. Zdôvodnenie zamietnutia je vždy súčasťou hodnotiaceho formulára. O výsledkoch 2. kola hodnotenia žiadostí príslušnými orgánmi KEGA budeme podávateľov týchto projektov informovať v januári 2016.
Skočiť na začiatok stránky