Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ponúka možnosť adaptačného vzdelávania

  • Foto: TASR ilustračná
  • Dátum: 25.09.2020

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie ponúka záujemcom možnosť zabezpečiť adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie – pre pozície školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, príp. školský poradca.

V prípade, že potrebujete zabezpečiť adaptačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a zamestnankyne a odborné zamestnankyne a zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie – školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, výchovný poradca, kariérový poradca, príp. školský poradca, môžete využiť ponuku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Na prihlásenie je potrebné vyplniť prihlášku uvedenú na nasledovnom linku: 

https://vudpap.sk/formular-na-adaptacne-vzdelavanie/. 

Uveďte údaje o zamestnancovi, ktorý bude účastníkom adaptačného vzdelávania. V prípade viacerých zamestnancov vyplňte pre každého prihlášku zvlášť.Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie súčasne ponúka vzdelávanie v ďalších programoch:

1/ Dlhodobé špecializované vzdelávanie v Supervízii

Chcete kariérne rásť a zároveň prispieť k vyššej kvalite práce iných? Zlepšite si svoje kompetencie v oblasti supervíznej činnosti, rozvíjajte svojich kolegov a kolegyne a podieľajte sa tak na zlepšení systému školstva. Toto vzdelávanie Vám ponúka možnosť získať teoretické a praktické zručnosti v používaní supervízie. Certifikát z akreditovaného vzdelávania v rozsahu 240 hodín prezenčne počas dvoch rokov, zapísanie do zoznamu supervízorov Vzdelávanie financované prostredníctvom národného projektu „Štandardy“ (vrátane ubytovania počas vzdelávania) Rast a rozvoj pre ďalšiu kariéru – supervízia je metódou dobrej praxe.

Vzdelávanie v supervízii pozostáva z 240 hodín prezenčne, ktoré prebehnú v rozmedzí dvoch rokov vo forme desiatich modulov – trojdňových stretnutí. Vzdelávanie otvárame vo viacerých kolách, ďalšie kolo otvárame vo februári 2021.

2/ Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách
Prostredníctvom vzdelávacieho programu budete mať možnosť rozvíjať svoje kľúčové kompetencie, ako napr. plánovanie, či budovanie vzťahov, ktoré sú potrebné pre ďalší profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov. Porozumiete tomu, kde sú dôležité body kariérového poradenstva a výchovy počas života dieťaťa a ako sú prepojené na jeho psychologický a sociálny vývin a zistíte, ako efektívnejšie realizovať stratégie a aktivity spojené s kariérovým poradenstvom a výchovou. Cieľom je prostredníctvom účastníkov prispieť k rovnosti šancí a rozvoju potenciálu u všetkých detí, s ohľadom na ich individuálne potreby.

Vzdelávania budú prebiehať vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska a podporovať vznik funkčných vzťahov a multidisciplinárnych tímov nielen na školách, ale aj medzi školami a ostatnými zložkami výchovného poradenstva a prevencie. Odporúčame preto zapojenie viacerých účastníkov z jednej školy.

Inovačné vzdelávanie je financované z národného projektu a je v rozsahu 50 hodín – 32 prezenčne, 10 dištančne, 8 hodín prax. Ďalšia uzávierka prihlášok je 31. decembra 2020.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku