Výskumná agentúra zazmluvňuje projekty priemyselných výskumno-vývojových centier

20.06.2017
     Po ukončení odborného hodnotenia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) zameraných na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier, začala Výskumná agentúra s uzatváraním zmlúv o poskytnutí NFP. Celkovo bolo úspešných 62 žiadateľov.
     Ďalších 132 Žiadostí o NFP bolo umiestnených v tzv. Zásobníku projektov. Tieto prešli odborným hodnotením, podporu však nezískali z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Slovenské výskumné podniky a organizácie boli schopné celkovo predložiť takmer 200 výskumných zámerov, ktoré odborní hodnotitelia považovali za prínosné, užitočné a v praxi realizovateľné. Len 74 Žiadostí o NFP bolo z rôznych dôvodov neschválených.
     Pre účely kontrahovania je na výzvu na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (PVVC, kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) celkovo vyčlenených 301 miliónov Eur zo zdrojov operačného programu Výskum a inovácie. Ten je financovaný prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
     Podporené projekty sa zameriavajú na jednotlivé oblasti špecializácie, ktorými sú materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, biotechnológie a biomedicína, pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu, ako aj udržateľná energetika a energie.
     „Cieľom výzvy je prostredníctvom implementácie jednotlivých projektov stimulovať výskumný potenciál v podnikoch. Zintenzívni sa spolupráca súkromného a akademického sektora s dôrazom na požiadavky praxe. Prínosy jednotlivých podporených projektov sa v spolupráci s prijímateľmi pokúsime postupne predstavovať verejnosti,“ uviedol generálny riaditeľ Výskumnej agentúry Rastislav Beliansky.
     Výskumná agentúra pripravuje pre úspešných prijímateľov v mesiacoch jún a júl 2017 viaceré informačné semináre. Bližšie informácie k nim, k aktuálnym výzvam, ako aj k operačnému programu Výskum a inovácie je možné nájsť  na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku