Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu schémy malých grantov na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 13.4.2022 Výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS03). Financovaná je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

logo Výskumná agentúra

Výzva podporí medzinárodnú mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku v dvoch hlavných oblastiach podpory: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Oprávnený žiadateľ musí mať partnera z donorských štátov.

Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a donorskými štátmi s využitím medzinárodnej mobility ako nástroja na zvyšovanie schopností a budovanie vedomostí a zlepšenie všeobecnej kvality vzdelávania na Slovensku.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 5 000 EUR do 200 000 EUR. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 058 824 EUR. Dátum uzatvorenia výzvy je 30. júna 2022. Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Viac informácií o Výzve je dostupných na webovej stránke správcu programu: vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

Ide o poslednú výzvu vyhlásenú Výskumnou agentúrou v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP financovanú z Grantov EHP a Nórska v programovom období 2014-2021.

Program Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov je podporený z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR. Cieľom programu je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Grantov EHP a Nórska a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi. Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky