Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie

  • Dátum: 14.11.2018
     Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu výskumno-vývojových (VaV) kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-06.
     Výzva je v rámci špecifického cieľa 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií. Zámerom je podporiť VaV aktivity verejných a štátnych vysokých škôl, a štátneho sektora, ktorý tvorí SAV a jej ústavy a rezortné výskumné ústavy. Tieto subjekty sú zároveň oprávnenými žiadateľmi výzvy.
     Podstatou výzvy je podpora a stabilizácia kvalitných výskumných tímov na verejných a štátnych výskumných inštitúciách. Vo výzve nebude uplatnený princíp partnerstva.
Výzva je otvorená. Dátum uzavretia je do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve.
     Miestom realizácie projektov sú všetky kraje Slovenskej republiky, mimo Bratislavského kraja. Indikatívna alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 2 milióny eur. Minimálna výška NFP na projekt je 100-tisíc eur, maximálna výška NFP nie je stanovená.
      Po tejto výzve má Výskumná agentúra v pláne v krátkom čase vyhlásiť aj ďalšie 4 výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít v ostatných 4 doménach inteligentnej špecializácie.
     Všetky informácie budú k dispozícii jednak na webovom sídle www.opvai.sk a na webovom sídle Výskumnej agentúry www.vyskumnaagentura.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku