Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

19.09.2019

     Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry s kódom OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11.
     Výzva v rámci špecifického cieľa 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií je určená pre projekty v doméne inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Oprávnenými žiadateľmi sú prijímatelia výziev operačného programu Výskum a vývoj (Programové obdobie 2007-2013) na podporu univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (OPVaV-2012/2.2/08-RO, OPVaV-2012/4.2/08-RO, OPVaV 2013/2.2/09-RO, OPVaV-2013/4.2/09-RO). Žiadateľ bude môcť predložiť iba jednu žiadosť o NFP.
     Partnerom môže byť subjekt zo štátneho sektora, sektora vysokých škôl  alebo sektora verejných výskumných inštitúcií, pričom bližšie informácie k právnym formám partnera sú uvedené vo výzve. Inštitút partnerstva však  tento raz nie je povinný. Oprávneným miestom realizácie projektu sú všetky kraje SR okrem Bratislavského.
     Výzva je uzavretá, dátum uzávierky je 12. december 2019. Indikatívna alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenená na výzvu je 34 mil. eur (EÚ zdroje). Minimálna výška NFP na projekt je 3 mil. eur a maximálna výška NFP pre projekt je 18 mil. eur.
     K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
     Výzvu spolu s prílohami nájdete tu: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019113-11/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku