Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na medzinárodné výskumné projekty schválené v rámci Horizontu 2020

09.10.2018
     Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie vyhlásila včera Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe Horizont 2020.
     Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby, ktoré sú žiadateľmi/prijímateľmi v rámci projektov schválených v programe H2020 a boli podporení v nasledovných častiach programu Horizont 2020, okrem CSA projektov (ide o tzv. Koordinačné a podporné opatrenia (Coordination and Support Actions, CSA) – financovanie sa vzťahuje na koordináciu a prepojenie výskumných a inovačných projektov, programov a politík do sietí.
     V rámci koordinačných a podporných opatrení budú financované činnosti ako koordinácie podporných služieb, zvyšovanie povedomia, diseminácia, štandardizácia, politické dialógy a štúdie):
- Excelentná veda (s výnimkou grantov Európskej výskumnej rady a Marie Skłodowska-Curie),
- Vedúce postavenie priemyslu (s výnimkou prístupu k rizikovému financovaniu a inovácií v MSP),
- Spoločenské výzvy,
- Európsky inovačný a technologický inštitút,
- EURATOM,
- Bio-based Industries Joint Undertaking  (BBI JU).

     Miestom realizácie projektov sú všetky kraje Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja. Indikatívna alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 10 000 000 eur. Výzva bude otvorená a uzávierka bude do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej vo výzve.
     Výzva je naplánovaná je v rámci špecifického cieľa 1.1.2 Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku