Výskumná agentúra vyhlásila novú výzvu v rámci grantov EHP a Nórska

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 15. 2. 2023 Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív BIN BF04 podporenú z Fondu pre bilaterálne vzťahy. Výzva je financovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu.

logo Výskumná agentúra

Cieľom Výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na rozvoj a posilnenie biznis partnerstiev medzi subjektmi z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (donorských štátov) a Slovenska. Ťažiskovými oblasťami podpory sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Oprávnenými žiadateľmi sú akékoľvek verejné, súkromné subjekty, komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v donorských štátoch. Žiadateľ musí mať projektového partnera z donorských štátov.

Výška finančného príspevku sa pohybuje v rozmedzí 1 000 - 10 000 EUR. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 70 000 EUR. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa sa v tejto výzve nevyžaduje.

Žiadosti o príspevok sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant a budú hodnotené v poradí, v akom boli doručené.

Termín podania žiadosti je do 30. 6. 2024. Realizácia iniciatívy nesmie trvať dlhšie ako 6 mesiacov a má byť ukončená do 31. 12. 2024.

Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke správcu  programu:  vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

 

Program Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov je podporený z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR. Cieľom programu je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Grantov EHP a Nórska a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi. Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky