Výskumná agentúra vyhlásila druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

  • Foto: VA
  • Dátum: 30.07.2021

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila 30. 7. 2021 Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN 02). Financovaná je z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

logo VA

Výzva je zameraná na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov. Mali by napríklad podporiť rast zamestnanosti, znižovanie emisií CO2 a produkcie odpadov, využívanie nových materiálov, či inteligentných stavebných riešení. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a hendikepovaným občanom. Môže ísť napríklad o systémy na monitorovanie životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie a iné.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 415 882 eur.

Dátum uzatvorenia výzvy je 4.10.2021.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Viac informácií o Výzve BIN 02 je dostupných na webovej stránke správcu programu: vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku