Výskumná agentúra vyhlásila ďalšie tri výzvy z OP VaI na podporu excelentného výskumu

20.08.2018
     Tri výzvy s celkovou alokáciou 61,5 milióna eur vyhlásila Výskumná agentúra v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Ich cieľom je podpora excelentných vedeckých tímov a centier. Všetky výzvy sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
     Celkovo 40 miliónov eur je vyčlenených na Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05.
     Cieľom výzvy je podporiť projekty, ktoré boli vybrané na financovanie v druhej etape výzvy z operačného programu Výskum a vývoj OPVaV-2015/1.1/03-SORO s názvom „Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“ tak, aby boli financované ich výskumno-vývojové aktivity a prípadná ďalšia modernizácia výskumnej infraštruktúry v rozsahu/spôsobom, ako boli popísané v pôvodnom projekte a jeho prílohe „Plán modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumná stratégia na roky 2016 – 2023“.
     V rámci druhej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05 sa môžu žiadatelia uchádzať o príspevky v celkovej výške 1,5 milióna eur.
     Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty, ktoré boli vybrané na financovanie v druhej etape výzvy z operačného programu Výskum a vývoj OPVaV-2015/3.1/01-SORO s názvom „Mobilizácia excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK“. Zámerom je podporiť vytváranie multidisciplinárnych konzorcií výskumných a podnikateľských inštitúcií. Od každého úspešného žiadateľa a jeho partnerov sa očakáva, že do roku 2023 budú aktívni aj v rámci predkladania projektov vo výzvach programu Horizont 2020.
     Suma 20 miliónov eur bude prerozdelená medzi žiadateľov v rámci tretej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.2.1-01.
     Jej cieľom je podporiť kolaboratívny výskum, kde tému výskumu a/alebo vývoja určuje podnik ako nositeľ výskumného centra. Podporené budú projekty, ktorých konkrétne výsledky by mali mať silný potenciál využiteľnosti v praxi (prototyp, patentovateľné duševné vlastníctvo, nový postup či nová metóda) v rámci jednotlivých domén inteligentnej špecializácie RIS3 SK, pričom povaha výsledkov sa očakáva ako prelomová.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku