Výskumná agentúra vyhlásila ďalšie štyri výzvy na podporu výskumno-vývojových kapacít

  • Dátum: 21.11.2018
     Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila minulý týždeň otvorené výzvy na podporu výskumno-vývojových (VaV) kapacít v rámci ďalších štyroch domén inteligentnej špecializácie.
     Po výzve v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie, vyhlásenej 13. novembra 2018, VA vyhlásila nasledovné štyri výzvy:
- Výzvu na podporu VaV kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07
- Výzvu na podporu VaV kapacít v oblasti Zdravé potraviny a životné prostredie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08
- Výzvu na podporu VaV kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
- Výzvu na podporu VaV kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10
     Výzvy sú v rámci špecifického cieľa 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií. Dátum uzavretia výziev je do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej vo výzvach.
     Hlavným cieľom výziev je realizácia VaV aktivít za účelom podpory kvalitných výskumných tímov, pričom oprávnenými žiadateľmi sú verejné a štátne vysoké školy, štátny sektor, ktorý tvorí SAV a jej ústavy a rezortné výskumné ústavy.
     Miestom realizácie projektov pre všetky uvedené výzvy sú všetky kraje Slovenskej republiky, mimo Bratislavského kraja. Alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenená na každú zo štyroch výziev je 2 mil. eur. Minimálna výška NFP na projekt je 100-tisíc eur, maximálna výška NFP nie je stanovená.
     VA pripravila a zverejnila pre žiadateľov vyššie uvedených výziev pomôcku k príprave projektov vo forme vzorového projektu.
     Všetky informácie sú k dispozícii jednak na webovom sídle www.opvai.sk a na webovom sídle Výskumnej agentúry www.vyskumnaagentura.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku