Vyše 200 pracovníkov štátnej správy a samosprávy sa vďaka eurofondom naučí využívať posunkovú reč

09.02.2010

     Zvládnutie základných pravidiel komunikácie so sluchovo postihnutými, správna artikulácia, prstová abeceda a základné výrazy posunkového jazyka budú obsahom projektu Európskej vzdelávacej akadémie podporeného z operačného programu Vzdelávanie. Projekt zrealizuje v regiónoch Slovenska do konca roka 2012.
     Zámer vypracovala akadémia na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre opatrenie 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Cieľom projektu s názvom Základy komunikácie so sluchovo postihnutými pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy je zvýšiť komunikačné zručnosti ľudí pracujúcich v oblasti integrácie občanov s osobitými vzdelávacími potrebami do spoločnosti a uľahčiť tak dorozumievanie sa ľuďom so sluchovým postihom. Na uvedený projekt je vyčlenených 143 585 eur.
     Celkovo mohli oprávnení žiadatelia výzvy zameranej na podporu vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami získať finančné prostriedky vo výške 8 miliónov eur, na jeden projekt v rozpätí od 120 000 do 300 000 eur. Z 37 uchádzačov sa 22 zaradilo medzi úspešných prijímateľov pomoci s celkovou výškou nakontrahovaného príspevku v zmluvách o poskytnutí NFP 3 883 767,27 eur.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku