Navigácia

Vyše 143-tisíc slovenských a českých rovesníkov si vymenilo záložku do knihy a navzájom sa inšpirovalo k čítaniu najzaujímavejších kníh

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2023 si v priebehu mesiaca október navzájom vymenilo záložku do knihy 143 044 slovenských a českých rovesníkov z 1 352 základných a stredných škôl. Priateľská výmena záložiek sa uskutočnila v rámci dvoch projektov, ktoré boli zamerané predovšetkým na podporu kreatívneho čítania žiakov, vytváranie priateľských vzťahov medzi školami a na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a Slovenskej republike.

ilustračný obrázok

Prvý projekt s názvom Záložka do knihy spája školy zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Jeho cieľom bola už po štrnástykrát podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh medzi žiakmi z 1 180 slovenských a českých základných škôl a osemročných gymnázií.

Záložky vyrábali slovenskí a českí žiaci s radosťou a nadšením a podľa svojich schopností, zručností, možností a primerane k svojmu veku. Najmenší žiaci sa pri ich výrobe inšpirovali ľudovými rozprávkami či obľúbenými hrdinami z komiksov a večerníčkov. Starší žiaci hľadali inšpiráciu v knihách, ktoré aktuálne čítali alebo ktoré prečítali skôr a ich zaujali. Mladší gymnazisti pracovali s klasickou slovenskou, českou a svetovou literatúrou a aj súčasnou literatúrou pre deti a mládežou.

Doplňujúcim programom výroby záložiek boli najčastejšie rôzne kreatívne, podnetné a pútavé čitateľské aktivity. Najčastejšie to bolo napríklad spoločné ranné čítanie kníh, rolové a maľované čítanie, žiacke besedy o prečítaných obľúbených knihách a ich odporúčanie rovesníkom na prečítanie, besedy so spisovateľmi alebo so starými rodičmi žiakov a obdarovanie ich záložkami, čitateľské maratóny, literárne kvízy,  recitačné súťaže, čítanie dobrodružných príbehov a rozprávok staršími žiakmi mladším žiakom, dramatizácie básničiek a rozprávok, tvorivé čitateľské dielne, spoločné pozeranie filmových spracovaní rozprávok či aktívna práca buď so slovenským, alebo českým literárnym textom.

Mnoho škôl obohatilo výrobu záložiek zorganizovaním originálnych, inšpirujúcich a zábavných akcií v triedach alebo priestoroch školskej knižnice. Boli to napríklad: Číta celá škola, Deň poézie, Deň čitateľských kútikov, Spájanie generácii, Čítajme spolu, Čítanie rozprávky od babičky, Knižné večery, Knihy v knihe, Literárny milionár, Čítanie so striguškou Agátkou, Hravé čítanie, Hádaj rozprávku, Čítame v školskej knižnici, Burza kníh, oslava Medzinárodného dňa školských knižníc.

Druhý projekt nazvaný Záložka do knihy spája slovenské školy zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže po dvanástykrát pre 172 stredných škôl. Takisto aj stredoškoláci s nadšením pracovali na výrobe záložiek pre svojich rovesníkov z pridelenej partnerskej školy. Na záložkách sa usilovali umelecky stvárniť vybrané literárne motívy z obľúbených detektívnych románov od svetových spisovateľov, predovšetkým britských a škandinávskych autorov.

Stredoškoláci výrobu záložiek obohatili najmä živými diskusiami o ich obľúbených hrdinoch

zo svetovej a slovenskej detektívnej literatúry, priebežným spoločným čítaním ukážok z detektívnych románov, spoločným pozeraním filmov, ktoré boli natočené na základe literárnej predlohy, riešením literárnych tajničiek, tradičných kvízov alebo online literárnych kvízov prostredníctvom využitia vzdelávacej platformy Kahoot. Niektorí sa venovali aj písaniu detektívnych príbehov či vytváraniu powerpointových prezentácií o vybranom detektívnom románe s cieľom čo najlepšie ho spropagovať medzi spolužiakmi. Viaceré školské koordinátorky v spolupráci so žiakmi pripravili tvorivé podujatia zamerané na rozvoj čitateľských návykov, ako boli napríklad Jeseň plná napätia – Detektívne príbehy, Čitateľský roh, O próze s tajomstvom.

Pridanou hodnotou oboch projektov bolo, že vďaka ním mohli slovenskí  a českí  pedagógovia a takisto aj školskí knihovníci hravou a zábavnou formou získať žiakov pre čítanie a pomôcť im rozvíjať ich čitateľské záujmy a osobné talenty. Rovnako im oba projekty umožnili vytvárať v triedach živé priateľské spoločenstvá, v ktorých žiaci s radosťou a nadšením pracovali, rozprávali sa o prečítanom a navzájom si odporúčali knihy od domácich a zahraničných spisovateľov. Taktiež práca na záložkách priniesla všetkým žiakom, teda aj žiakom s mentálnym postihnutím, žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakom pochádzajúcim zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh, potešenie z tejto činnosti, obohatila ich o skúsenosť zo sústredenej práce a o pocit hrdosti nad ňou samou. Žiaci sa totiž pri nej učili preberať spolurozhodovanie o tom, čo sa ich osobne týkalo, a čestne si splniť svoje záväzky voči poväčšine neznámemu kamarátovi z pridelenej partnerskej školy.

Bližšie informácie o uvedenom celoslovenskom projekte sú zverejnené na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk v časti Knižnica, sekcia Školské knižnice, záložka Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy a záložka Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy.

Oba uvedené projekty sú súčasťou troch októbrových projektov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže zameraných na podporu čítania, do ktorých sa zapojilo 1 519 škôl s celkovým počtom 173 906 účastníkov.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky