Navigácia

Vyše 140 000 žiakov z 1 352 slovenských a českých škôl pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka

V rámci októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc si 143 044 slovenských a českých žiakov pripravuje záložku do knihy pre svojho rovesníka. Žiaci z 1 352 základných škôl, osemročných gymnázií a rôznych stredných škôl od začiatku októbra vyrábajú záložky počas vyučovania, v školskom klube detí, v záujmových krúžkoch alebo v školských knižniciach, aby ich do 31. októbra 2023 poslali svojim kamarátom z partnerských škôl.

logo NIVAM

Žiaci zo základných škôl a osemročných gymnázií sa usilujú na svojich záložkách znázorniť literárny motív z ich najobľúbenejšej knihy, prípadne obľúbeného knižného hrdinu v súlade s témou Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov. Naopak, stredoškoláci sa snažia na záložkách zachytiť tému Hrdinovia detektívnych románov. Na rub záložky žiaci budú najčastejšie písať názov a meno autora knihy, svoje poštové alebo mailové adresy či facebookové kontakty, aby mohli medzi sebou navzájom komunikovať aj po ukončení realizácie oboch projektov.

Doplňujúcim programom výroby záložiek budú najčastejšie žiacke besedy o obľúbených knihách alebo besedy so spisovateľmi, čitateľské besiedky s pozvanými rodičmi či starými rodičmi žiakov, čitateľské maratóny, dramatizácie rozprávok, literárne kvízy a rozhlasové relácie s cieľom predstaviť celej školskej komunite pridelenú partnerskú školu. Rovnako sa budú v hojnom počte realizovať vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie českého jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Českej republike, alebo naopak, vyučovacie hodiny zamerané na predstavenie slovenského jazyka, literatúry, histórie, kultúry či regionálnych zvykov v Slovenskej republike. Starší žiaci si budú navyše pripravovať aj prezentácie o najznámejších detektívnych románoch či slávnych detektívoch formou krátkych referátov, slohových prác, powerpointových prezentácií alebo videí.

Mnohé školy k záložkám priložia aj priateľské listy, rozprávkové knihy, knihy s regionálnou tematikou, školské časopisy, cédečká so školskými speváckymi súbormi, propagačné materiály o škole, obci, meste či regióne alebo aj výrobky z hodín výtvarnej výchovy. Zopár škôl si aj v tomto období naplánovalo osobné odovzdanie záložiek. Svoju partnerskú školu navštívia vyučujúci a vybraní žiaci zo Slovenskej republiky alebo z Českej republiky.

Pridanou hodnotou oboch projektov, ktoré okrem iného pomáhajú všetkým žiakom, teda aj žiakom, ktorí nie sú intelektuálne nadaní, alebo žiakom s mentálnym postihnutím či žiakom pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh, je, že vášniví čitatelia z radov žiakov strhnú k čítaniu aj „nečitateľov“ a zároveň všetci získajú uznanie za svoju usilovnú prácu a svoj úspech zažijú spolu so svojimi rovesníkmi.

Bližšie informácie o 14. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý organizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne a o 12. ročníku celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy sú zverejnené na webovom sídle Národného inštitútu vzdelávania a mládeže www.nivam.sk v časti Knižnica, sekcie Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy a Celoslovenský projekt Záložka do knihy spája slovenské školy.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky