Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF za rok 2010

25.10.2011

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF zverejnil 19. októbra 2011 svoju Výročnú správu o operatívnej činnosti za rok 2010.

Samotnú Výročnú správu (v anglickom jazyku) môžete nájsť na stránke:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2010/OLAF-REPORT.pdf
tlačovú správu na stránke:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=OLAF/11/12&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku