Výročná konferencia Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

05.05.2010

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje vo štvrtok  6. mája 2010 výročnú konferenciu, na ktorej vyhodnotí svoju činnosť za uplynulý rok. Zároveň na nej predstaví plánované aktivity, ako aj úspešné dopytovo - orientované projekty v rámci operačných programoch VzdelávanieVýskum a vývoj. Na stretnutí sa zúčastnia taktiež zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, ktorí objasnia problematiku podpory ďalšieho vzdelávania v oblasti zdravotníctva. 
     Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Ten vystúpi v úvodnej časti programu s príspevkom Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja z pohľadu Ministerstva školstva SR
    
Dôležitou časťou konferencie bude cyklus príkladov z praxe. Pedagógovia základných, stredných a vysokých škôl priblížia priebeh modernizácie a inovácie foriem vzdelávania na školách, tvorby a implementácie školských vzdelávacích programov. Zástupcovia univerzít aj súkromnej sféry zas predstavia projekty schválené v rámci výziev zameraných na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, podporu infraštruktúry vysokých škôl a podporu rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti. 
     Výročná konferencia sa začne o 10.00 hod. v priestoroch kongresového centra Technopol v Bratislave (Kutlíkova 17). Bližšie informácie a program sa nachádza na www.asfeu.sk v sekcii aktuality.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku