Vyraďovanie školy/školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení SR, ak je zriaďovateľ typu štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba, fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať

Popis služby: Služba sprostredkováva formulár k žiadosti na vyradenie cirkevnej/súkromnej školy alebo cirkevného/súkromného školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Služba vychádza z § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občana, fyzickú osobu, ktorá má oprávnenie podnikať, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, inú právnickú osobu.

Na aký účel služba slúži: Podanie žiadosti o vyradenie školy/školského zariadenia zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa elektronicky a papierovo.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID. Služba vyžaduje autentifikáciu.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: http://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/

URL volania služby: https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_330305
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku