Navigácia

Výkon regulovaného povolania v SR

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza dvojstupňový model uznávania zahraničného vzdelania na výkon regulovaného povolania. V prvom stupni sa uznáva doklad o vzdelaní a v druhom stupni doklad o odbornej kvalifikácii.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní preto ešte neoprávňuje žiadateľa na výkon regulovaného povolania.

Vo výnimočnom prípade, ak aj o doklade o vzdelaní, ale aj o doklade o odbornej kvalifikácii rozhoduje ten istý príslušný orgán, je možné konať v spojenom konaní. V takomto prípade je výsledok rozhodovania jedno rozhodnutie, ktoré obsahuje náležitosti o doklade o vzdelaní a zároveň aj o doklade o odbornej kvalifikácií. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže rozhodnúť o dokladoch o vzdelaní a odbornej kvalifikácií v spojenom konaní na výkon pedagogických, športových a zdravotníckych povolaní.

V prípade ostatných regulovaných povolaní je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR príslušným orgánom na uznanie dokladu o vzdelaní. Informácie týkajúce sa príslušného orgánu na uznanie odbornej kvalifikácie pre jednotlivé povolania sú uvedené v Zozname regulovaných povolaní.

Ak regulujúci zákon definuje aj iné podmienky, okrem kvalifikačného predpokladu, napr. povinnosť registrovať sa v stavovskej organizácii, povinné poistenie a pod., je potrebné splniť aj tieto podmienky.

Výkon zdravotníckych regulovaných povolaní:

Po uznaní dokladu o vzdelaní a dokladu o odbornej kvalifikácii je povinnosťou zdravotníckeho pracovníka sa zaregistrovať v príslušnej stavovskej organizácii, keďže v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) je podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky registrácia v príslušnej zdravotníckej stavovskej organizácii. Podľa § 31 ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti má táto podmienka trvať celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Ministerstvo školstva je príslušným orgánom na uznanie základného zdravotníckeho vzdelania. Príslušným orgánom na uznávanie dokladov o špecializácii a certifikátov vydaných vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov členských štátov alebo tretích štátov, je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Skočiť na začiatok stránky