Vyjadrenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého k incidentu na SOŠ v Novákoch

budova MŠVVaŠ SR

V súvislosti s incidentom na Strednej odbornej škole v Novákoch, sme hneď po obdržaní informácie kontaktovali zriaďovateľa školy, ktorý celú situáciu pozorne monitoruje. Na mieste je prítomných 6 psychológov, ktorí sú súčasťou intervenčného tímu a už komunikovali so všetkými, ktorých sa táto situácia dotkla. Telefonoval som aj s pani riaditeľkou strednej odbornej školy a ponúkol jej našu ďalšiu pomoc.

S ministerstvom vnútra, políciou a ďalšími bezpečnostnými zložkami už dlhšie spolupracujeme na nastavovaní bezpečnejšieho školského prostredia. Bolo to témou aj nedávnej Bezpečnostnej rady SR, na ktorej som sa zúčastnil. Spoluprácu máme rozbehnutú aj so Žilinskou univerzitou, s ktorou pripravujeme metodiky pre bezpečnejšie školy.

Pripomínam aj prácu nášho Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorý pre školy dlhodobo pripravuje množstvo materiálov k riešeniam prejavov radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese, prevencii rizikového správania v edukačnom procese, krízovej intervencii, riešeniu krízovej situácie či rozvíjaniu odolnosti ako prevencii šikanovania a radikalizácie mládeže. Všetky tieto informácie sú zverejnené aj na VÚDPaP.sk a takisto aj na ministerskom webe.

Pre riaditeľov škôl, ale zároveň aj pre všetkých, ktorí o to majú záujem, sú zverejnené Manuály pre odborných zamestnancov, návod pre krízový manažment v školskom prostredí, ako spoznať a vysporiadať sa s násilím v školách, šikanou, kyberšikanou, sú tam aj rôzne skupinové cvičenia a práca so žiakmi.

Rovnako aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže poskytuje nástroje pre účely formálneho aj neformálneho vzdelávania. Len v tomto roku zorganizoval niekoľko školení pre niekoľko stoviek zamestnancov škôl, na ktorých sa vzdelávali v oblastiach ako bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí.

Dôležité je podotknúť, že nedá sa vytvoriť jeden univerzálny návod na to, ako majú byť školy zabezpečené. Tak ako každé dieťa, aj každá škola je jedinečná a tomu treba prispôsobovať aj krízový manažment a dlhodobé preventívne aktivity. V tomto sa obraciam na riaditeľov, ktorí najlepšie poznajú svoju školu. Pripravte si riešenie krízových situácií vopred. Ak si s tým neviete dať rady, ponúkame Vám niekoľko návodov, ako to vyriešiť. Podstatná je však prevencia. Každá škola musí mať vo svojich vnútorných predpisoch ošetrenú starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov, ochranu pred šikanou a ďalšími patopsychologickými javmi. Už dnes školy musia vychádzať z platného štátneho vzdelávacieho programu a školského zákona. Základné princípy sú ukotvené v §3 tohto zákona.

Zároveň by som chcel na všetkých apelovať, prosím, citlivo sa počúvajme, nebojme sa vyhľadať pomoc vždy, keď to potrebujeme. Prosím rodičov, aby sa rozprávali so svojimi deťmi, a rovnako aj učiteľov, aby si vždy našli čas na diskusiu so svojimi žiakmi. Školy musia byť bezpečným priestorom pre všetky deti a spravíme všetko pre to, aby sa takéto situácie neopakovali. Dnes som sa stretol s riaditeľkou VÚDPaP Janette Motlovou, ktorá sa so svojím tímom dlhodobo venuje psychickému zdraviu detí a prevencii v školách. Reflektovať to budú aj Štandardy, ktoré vstúpia do platnosti 1. 1. 2023 a budú slúžiť ako návod pre každý kolektív, ako zvládať rôzne situácie. Takisto pripravujeme národný projekt, ktorý bude na periodickej báze mapovať psychické zdravie detí so súhlasom ich zákonných zástupcov.

Ďalším systémovým krokom je nové kurikulum, ktoré kladie dôraz na charakterové vzdelávanie a vzťahovú výchovu. Jeho cieľom má byť posilnenie kritického myslenia, hodnotového vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností. Pripravované zmeny obsahu a foriem vzdelávania by mali viesť k tomu, aby mladí ľudia mali schopnosť identifikovať a odmietnuť prejavy nenávisti, diskriminácie a upierania ľudských práv, vyhľadávať informácie v rôznych informačných zdrojoch a kriticky posudzovať ich relevantnosť a dôveryhodnosť, počúvať, diskutovať a argumentovať, vyhodnocovať názory iných a na základe rôznych argumentov a vedeckých dôkazov upraviť vlastný názor a posúdiť svoje konanie a byť zaň zodpovedný."


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky