Navigácia

Vyhlásenie výzvy „Zdravie a bezpečnosť v školách 2021“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že na rok 2021 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2021“ vo výške 25 000,- Eur.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou zamerania sú aktivity na podporu zvýšenia bezpečnosti a ochranu zdravia v školách. Prioritnými oblasťami podpory v rámci tohto projektu sú ochrana fyzického a duševného zdravia žiakov, skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, zdravý životný štýl, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania u žiakov.

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára s prílohami (Opis projektu, Rozpis rozpočtu projektu a Súhlas zriaďovateľa).

Na výzvu bolo vyčlenených 25 000,- Eur. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 5 000,- Eur pre projekt s celoslovenskou pôsobnosťou a 3 000,- Eur pre projekt s regionálnou pôsobnosťou. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl.

Podanie žiadosti

Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://zdravieabezpecnost2021.iedu.skKonečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 10. 09. 2021 do 23:59 hod.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame najskôr si preštudovať a vopred vyplniť priložené podporné dokumenty a materiály, ktoré nájdete nižšie. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese zdravieabezpecnost@minedu.sk.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážený žiadateľ / Vážená žiadateľka,

pre správne odoslanie a zaevidovanie žiadosti odporúčame aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali všetky priložené dokumenty, ktoré Vám pomôžu správne nastaviť obsahovú stránku projektu.

Vopred si vypracujte všetky prílohy:
Príloha k žiadosti č.1 - Opis projektu, Príloha k žiadosti č. 2 - Rozpis rozpočtu projektu a Príloha k žiadosti č. 3 – Súhlas zriaďovateľa. Prílohy je potrebné uložiť si pred vyplnením formulára v povolených formátoch - .pdf (Príloha č. 1 a Príloha č. 3) a vo formáte .xls/.xlsx (t.j. súbor MS Excel) (Príloha č. 2). Následne odporúčame pristúpiť k vypĺňaniu online žiadosti.

Odporúčania:

  • na prípravu žiadosti využite INÝ prehliadač, ako je Internet Explorer;
  • ak chcete, žiadosť si pred odoslaním uložte (uložením celej stránky, vytlačením do PDF alebo inak);
  • skontrolujte, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou dialógového okna;
  • potvrdenie o odoslaní spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu – POZOR: niekedy dané potvrdenie príde do spamu, takže je potrebné, aby ste si skontrolovali aj nevyžiadanú poštu;
  • ak Vám potvrdzovací e-mail nepríde, skúste žiadosť odoslať z iného prehliadača a/alebo počítača (duplicitná žiadosť NIE JE dôvodom na vylúčenie žiadosti, nová žiadosť v systéme prepisuje predošlú);
  • v prípade, že Vám ani po opakovanom pokuse o registráciu potvrdzovacia správa nepríde, napíšte na e-mailovú adresu zdravieabezpecnost@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky