Navigácia
Skočiť na obsah

Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že na rok 2021 vyčlenilo účelové finančné prostriedky
na financovanie rozvojových projektov „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“ vo výške 20 000,- Eur.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z.

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou zamerania sú aktivity určené na podporu vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku podľa plnenia záväzkov SR k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov. Projekt má za cieľ podporiť prípravné aktivity na realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny (chorvátsky, poľský, rusínsky, rómsky, ukrajinský, nemecký, český alebo bulharský jazyk) a na samotnú realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny.

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom online formulára s prílohami (Opis projektu, Rozpis rozpočtu projektu a Súhlas zriaďovateľa)

Na výzvu bolo vyčlenených 20 000,- Eur. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny alebo s vyučovacím jazykom slovenským.

Podanie žiadosti

Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://narodnostnemensiny.iedu.sk. Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 10.09. 2021 do 23:59 hod.

Potencionálnym žiadateľom odporúčame najskôr si preštudovať a vopred vyplniť priložené podporné dokumenty a materiály, ktoré nájdete nižšie (Súbory na stiahnutie). V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese narodnostnemensiny@minedu.sk.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážený žiadateľ / Vážená žiadateľka,

pre správne odoslanie a zaevidovanie žiadosti odporúčame aby ste si pred prípravou žiadosti prečítali všetky priložené dokumenty, ktoré Vám pomôžu správne nastaviť obsahovú stránku projektu.

Vopred si vypracujte všetky prílohy:
Príloha k žiadosti č.1 - Opis projektu, Príloha k žiadosti č. 2 - Rozpis rozpočtu projektu a Príloha k žiadosti č. 3 – Súhlas zriaďovateľa. Prílohy je potrebné uložiť si pred vyplnením formulára v povolených formátoch - .pdf (Príloha č. 1 a Príloha č. 3) a vo formáte .xls/.xlsx (t.j. súbor MS Excel) (Príloha č. 2). Následne odporúčame  pristúpiť k vypĺňaniu online žiadosti.

Odporúčania:

  • na prípravu žiadosti využite INÝ prehliadač, ako je Internet Explorer;
  • ak chcete, žiadosť si pred odoslaním uložte (uložením celej stránky, vytlačením do PDF alebo inak);
  • skontrolujte, že po odoslaní žiadosti sa zobrazí informácia o prijatí žiadosti formou dialógového okna;
  • potvrdenie o odoslaní spolu s kópiou žiadosti, Vám príde aj na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu – POZOR: niekedy dané potvrdenie príde do spamu, takže je potrebné, aby ste si skontrolovali aj nevyžiadanú poštu;
  • ak Vám potvrdzovací e-mail nepríde, skúste žiadosť odoslať z iného prehliadača a/alebo počítača (duplicitná žiadosť NIE JE dôvodom na vylúčenie žiadosti, nová žiadosť v systéme prepisuje predošlú);
  • v prípade, že Vám ani po opakovanom pokuse o registráciu potvrdzovacia správa nepríde, napíšte na e-mailovú adresu narodnostnemensiny@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky