Vyhlásenie vyzvaní pre národné projekty a veľký projekt na podporu výskumu a inovácií

29.10.2018
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo vyzvanie pre národný projekt na mobilizáciu transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe (NITT SK II), vyzvanie na podporu národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja, ako aj vyzvanie (veľký projekt) na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (ACCORD).
     Oba národné projekty sa budú realizovať prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému výskumu a vývoja prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a informačno-komunikačných technológií (IKT)
     Tieto národné projekty bude realizovať Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako štátna príspevková organizácia pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Národný projekt NITT SK II (alokácia 8 763 869,75 eura za zdroje EÚ) nadväzuje na minulé programové obdobie 2007 – 2013 a jeho cieľom je budovanie a rozvoj Národného systému podpory transferu technológií SR, integrácia a rozvoj nadstavbových systémových služieb pre využitie IKT pre podporu transferu technológií a mobilizácie povedomia o možnostiach využívania duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu technológií.
     Prostredníctvom národného projektu na podporu národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (alokácia 31 795 954,76 eura za zdroje EÚ) sa vybudujú centrá vedy v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK vo vybraných oblastiach – najmä Košice, Žilina, Nitra. Podporené budú aj činnosti národnej popularizačnej siete a mediálna kampaň. Realizované budú demonštračné aktivity s využitím moderných technológií v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK, národné festivaly vedy a techniky, odborné podujatia týkajúce sa vzťahov vedy, výskumu, vývoja a spoločnosti. V neposlednom rade sa uskutočnia opatrenia na pritiahnutie záujmu verejnosti a to najmä mladej generácie o kariéru výskumníka, resp. pracovníkov pre kľúčové priemyselné odvetvia identifikované RIS3 SK.
     Veľký projekt na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (ACCORD) s alokáciou 58,5 mil. eur za zdroje EÚ bude realizovať Slovenská technická univerzita v Bratislave prostredníctvom prioritnej osi 2 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji a špecifického cieľa 2.1.1 Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave.
      Realizovať sa budú aktivity zamerané na program znižovania emisií CO2, zvyšovanie atraktívnosti vzdelávacieho prostredia, modernizáciu IT infraštruktúry, obnovu výskumnej infraštruktúry/prístrojov a spoločné výskumné programy.
     Viac informácií o uvedených vyzvaniach je dostupných na: www.opvai.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku