Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora Technickej univerzity v Košiciach

Vyhlásenie voľby kandidáta na rektora Technickej univerzity v Košiciach

(ďalej len „TUKE“)

I.

Technická univerzita v Košiciach v zmysle § 10 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o vysokých školách“), Štatútu TUKE  a Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora TUKE v Košiciach, vyhlasuje voľbu kandidáta na rektora TUKE na funkčné obdobie od 16.08.2023 do 15.08.2027.

II.

Voľba kandidáta na rektora TUKE sa uskutoční na spoločnom volebnom zhromaždení, ktoré tvoria všetci členovia Akademického senátu TUKE a všetci členovia Správnej rady TUKE.

TUKE oznamuje, že volebné zhromaždenie sa uskutoční:

dňa: 15.05.2023, miesto konania: Aula Maxima, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever.

III.

Lehota na podávanie návrhov kandidátov na rektora TUKE sa určuje od 02.01.2023 do 17.04.2023.

Návrh s prílohami je potrebné doručiť predsedovi Akademického senátu TUKE na adresu:

Technická univerzita v Košiciach

Predseda Akademického senátu TUKE

Letná 1/9

042 00 Košice-Sever

Slovenská republika

poštou alebo prostredníctvom podateľne do 17.04.2023 do 12:00 hod. s označením „Voľby kandidáta na rektora TUKE“.

IV.

Návrhy sa podávajú v zmysle vnútorného predpisu § 3 ods. 4 písm. a) Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora TUKE.

 1. Údaje týkajúce sa navrhovaného kandidáta na rektora:
  1. meno, priezvisko, tituly navrhovaného kandidáta, vedecká hodnosť,
  2. vek, adresa na doručovanie písomností, email, telefónne číslo navrhovaného kandidáta,
  3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  4. miesto a dátum podania návrhu a vlastnoručný podpis navrhovateľa.
 1. Povinnou prílohou návrhu je predloženie nasledovných vlastnoručne podpísaných dokumentov:
 1. štruktúrovaný pracovný životopis navrhovaného kandidáta, z ktorého vyplývajú skutočnosti uvedené v §  10 ods. 6 Zákona o vysokých školách,
 2. programové tézy s návrhom stratégie rozvoja TUKE v rozsahu 3 normostrán,
 3. písomné vyhlásenie navrhovaného kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou,
 4. súhlas navrhovaného kandidáta s kandidatúrou:

„Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou na rektora Technickej univerzity v Košiciach na funkčné obdobie od 16.08.2023 do 15.08.2027. Zároveň súhlasím so zverejnením môjho pracovného životopisu a programových téz.“

Neúplný návrh, ktorý nebude obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle tohto vyhlásenia, nebude akceptovaný.

V Košiciach, 07.11.2022

Dr. h. c. prof. h .c prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

rektor

Skočiť na začiatok stránky