Vyhlásenie súťaží cvičných firiem 2021

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 18.08.2021

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor finančnej gramotnosti Slovenského centra cvičných firiem (SCCF) a podpory smerovania mládeže vyhlasuje súťaže cvičných firiem, ktoré sú realizované ako súčasť Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021.

logo ŠIOV

Cvičná firma podporuje finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania, ktoré patrí k významným prioritám v SR
 i v zahraničí.  Cieľom súťaží je preveriť, čo sa žiaci v rámci podnikateľského vzdelávania naučili. Počas súťaží budú žiaci prezentovať kľúčové kompetencie ako schopnosť pracovať v tíme, rozhodovať, kriticky a samostatne myslieť, vytvárať vhodné marketingové nástroje, prezentovať a komunikovať. 

Súťažné kategórie MVCF (podklady do súťaží zasielajte elektronicky vopred):

  1. Leták – (1-stranný, formát JPG alebo PDF)
  2. Instagramový post – (formát JPG alebo PDF)
  3. Elektronická prezentácia – (formát PPT)
  4. E-shop – (Link, webová stránka s možnosťou zakúpenia produktov CF)
  5. Reklamný šot – (Link, krátke video s dľžkou max. 60 sekúnd)

Súťažné kategórie MVCF (súťaže sa uskutočnia online počas veľtrhu):

  1. 90´vo výťahu
  2. Finále elektronických  prezentácií (účastníkov finále vyberie odborná komisia)

Súťažná kategória MVCF (celkové hodnotenie):   

  1. Najlepšia cvičná firma (najvyšší počet bodov vo všetkých súťažiach)

Podklady do súťaží cvičných firiem zašlite najneskôr do 22. októbra 2021 na e-mail: mvcfonline@gmail.com Podmienkou účasti na súťažiach CF je, aby bola cvičná firma zaregistrovaná prostredníctvom online služieb SCCF na stránke www.sccf.sk a mala platné IČO.

Všetky informácie o súťažiach a Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2021 budú postupne zverejňované.

Upozorňujeme, že účasť vo všetkých súťažiach nie je povinná. Účasť v súťažnej kategórii „Najlepšia cvičná firma“ je podmienená získaním bodov zo všetkých súťaží. Víťazov jednotlivých súťaží cvičných firiem vyhlásime na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2021.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku