Vyhlásenie súťaže „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“

Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a stredné školy, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaž v štyroch kategóriách bude prebiehať do 15. októbra 2021.

ilustračná foto

Kategórie: 
Súťaž prebieha v štyroch kategóriách: 
1.    Výtvarná kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok výtvarného charakteru, napr. maľba, koláž, komiks.
Online prihlasovací formulár do výtvarnej kategórie
2.    Literárna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok literárneho charakteru, napr.  esej, poviedka, báseň. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 3 normostrany.
Online prihlasovací formulár do literárnej kategórie
3.    Audiovizuálna kategória – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok audiovizuálneho charakteru, napr. video, krátky animovaný film. Dĺžka príspevku nesmie presiahnuť 5 minút.
Online prihlasovací formulár do audiovizuálnej kategórie
4.    Osobitná kategória (len pre stredné školy) – do tejto kategórie je možné prihlásiť ľubovoľný príspevok na tému jazykov, ktorý je výsledkom diskusie zaregistrovanej na platforme COFE – Konferencia o budúcnosti Európy pod témou Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. Diskusia musí spĺňať pravidlá a podmienky konferencie a musí byť riadne zaregistrovaná na platforme konferencie. Návod ako usporiadať podujatie nájdete tu.

V rámci prvých troch kategórií je súťaž vyhlásená osobitne pre tri cieľové skupiny: 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom) a stredné školy (vrátane vyšších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom). V 4.  kategórii sa súťaž vyhlasuje len pre stredné školy (vrátane vyšších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom).

Prihlásenie sa do súťaže:
Do súťaže je možné sa prihlásiť prostredníctvom on-line prihlasovacieho formulára, ktorého súčasťou je Súhlas so zapojením sa do súťaže zo strany riaditeľa/riaditeľky školy ako štatutárneho zástupcu/zástupkyne školy, Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov a Vyhlásenie o autorstve. 
Termín prihlásenia sa je 15. október 2021 (vrátane).

Vyhodnotenie súťažných príspevkov:
Príspevky budú hodnotené komisiou v štyroch kategóriách: 1. výtvarná, 2. literárna, 3. audiovizuálna, 4. osobitná. Prvé tri kategórie budú osobitne hodnotené pre jednotlivé cieľové skupiny: 1. stupeň základnej školy, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom), stredné školy (vrátane vyšších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom). V 4. kategórii sa budú hodnotiť iba príspevky stredných škôl, ktoré boli riadne zaregistrované na platforme COFE.

Príspevky sa budú hodnotiť podľa nasledovných kritérií:
1. Obsah projektu, ciele a ich splnenie
2. Viacjazyčnosť
3. Tvorivosť

Poukážku na nákup cudzojazyčnej literatúry v hodnote 300 eur získa jeden najlepší príspevok v danej kategórii pre príslušnú cieľovú skupinu: 
-    výtvarná kategória, 1. stupeň základnej školy,
-    výtvarná kategória, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom),
-    výtvarná kategória, stredná škola, 
-    literárna kategória, 1. stupeň základnej školy,
-    literárna kategória, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom),
-    literárna kategória, stredná škola, 
-    audiovizuálna kategória, 1. stupeň základnej školy,
-    audiovizuálna kategória, 2. stupeň základnej školy (vrátane nižších ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom),
-    audiovizuálna kategória, stredná škola. 

V osobitnej kategórii získa víťaz balíček obsahujúci hodnotné promo predmety pre každého účastníka diskusie.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude uskutočnené najneskôr 22. novembra 2021.

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky