Vyhlásenie 17. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

  • Foto: SPK
  • Dátum: 20.09.2021

Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 17. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 25. októbra 2021. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

logo SPK

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.


Cieľ celoslovenského projektu:

Zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
 

Priebeh a podmienky celoslovenského projektu:

Školská knižnica, ktorá sa chce zúčastniť celoslovenského projektu, musí:

  • Vyplniť do 21. októbra 2021 elektronickú prihlášku, ktorá je dostupná na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice
  • Zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa 25. októbra 2021 na tému „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.
  • Poslať stručný popis podujatia v rozsahu 3 – 5 strán textu vo formáte A4 v programe Word klasickou poštou najneskôr do 5. novembra 2021 na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava (stačí poštová pečiatka zo 5. novembra 2021) spolu s povinnými údajmi (názov a sídlo školy, e-mailová adresa školy, telefónne číslo školy, meno riaditeľky/riaditeľa školy, meno školskej knihovníčky/školského knihovníka, celkový počet účastníkov podujatia, hodnotenie podujatia vedením školy, samostatné hodnotenie podujatia najmenej 12 žiakmi školy, 6 – 8 fotografií z priebehu podujatia). Na obálke uviesť heslo „Podujatie“.
  • Prihlásiť do celoslovenského projektu len jedno podujatie.
  • Byť zriadená v súlade s platným právnym stavom.

Odporúčanie:

Odporúča sa, aby školská knižnica na svoje podujatie pozvala rodičov žiakov, zriaďovateľa školy, predstaviteľov miestnej samosprávy, poprípade iných členov miestnej komunity.
 

Kritériá hodnotenia:

Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa celoslovenského projektu a dvoch zástupcov školských knižníc, bude hodnotiť súlad realizovaného podujatia s témou celoslovenského projektu, originalitu a vtipnosť podujatia, úroveň popisu podujatia po formálnej stránke. Absolútnym víťazom celoslovenského projektu sa stane školská knižnica, ktorá zorganizuje najzaujímavejšie podujatie.
 

Vyhodnotenie celoslovenského projektu:

Výsledky celoslovenského projektu budú zverejnené 30. novembra 2021 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).
 

Cena celoslovenského projektu:

Víťazom celoslovenského projektu venuje Slovenská pedagogická knižnica knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 €.
 

Zvláštne ceny celoslovenského projektu:

Klub mladých čitateľov Albatros (www.kmc.sk) venuje prvej základnej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 150 €.

Vydavateľstvo Tatran (www.slovtatran.sk) venuje druhej základnej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 150 €.

ŠEVT, a. s., (www.sevt.sk/firstnews) venuje prvej strednej škole mimo poradia víťazov 50 výtlačkov anglických novín First News z Veľkej Británie z ročníka 2019/2020 a knihy Practice Book a Course Book (úroveň Level 2 Beginner) v hodnote 150 €.

Knižná edícia pre malých čitateľov Stonožka (www.stonozka.sk) venuje tretej základnej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 80 €.

Knižná edícia pre mladých čitateľov YOLI (www.yoli.sk) venuje druhej strednej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 80 €.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku