Vydávanie potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti pre pedagógov so vzdelaním získaným v SR pre zahraničné úrady

Popis služby: Služba umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o vydanie potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady. Pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti v oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, psychológie, didaktiky odborných predmetov, schopnosti a zručnosti nevyhnutné na výkon pedagogických činností získané štúdiom na vysokej škole alebo na strednej škole v študijných odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy a v doplňujúcom pedagogickom štúdiu v SR.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov, ktorý ukončili štúdium na vysokej škole alebo na strednej škole v študijných odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy a v doplňujúcom pedagogickom štúdiu v SR.

Na aký účel služba slúži: Služba je určená za účelom získania potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti pre zahraničné úrady.

Spôsob použitia služby: O vydávanie potvrdenia o pedagogickej spôsobilosti je možné požiadať elektronicky, pomocou elektronického formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne pomocou formulára zverejneného na portáli MŠVVaŠ SR.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Služba vyžaduje autentifikáciu - na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Služba je poskytovaná podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška správneho poplatku je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch pre listinnú žiadosť 10 €. Pri elektronickej žiadosti je správny poplatok znížený o 50 %.

Link na papierovú verziu formulára služby: http://www.minedu.sk/potvrdenie-o-pedagogickej-sposobilosti-pre-zahranicne-urady/.

URL volania služby: https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=314584.
Skočiť na začiatok stránky