Vydanie novej Príručky pre prijímateľa NFP z OP Výskum a vývoj, verzia 5.0

22.05.2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku, že vydal novú Príručku pre prijímateľa NFP z OP VaV (ďalej len „príručka), verzia 5.0. Príručka nadobudla platnosť 17. mája 2013 a účinnosť 22. mája 2013, a tým stráca platnosť a účinnosť verzia 4.0 príručky zo 4. apríla 2012. Vzťahy súvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami tejto príručky, verzie 5.0, pričom časť A1. kapitoly 7.2.2 príručky je možné prvýkrát aplikovať na žiadosti o platbu predložené na RO/SORO od nadobudnutia účinnosti tejto príručky.

Príručku, verziu 5.0, spolu s prílohami a tiež s porovnaním s verziou 4.0 formou sledovania zmien je možné nájsť v časti Metodické pokyny, usmernenia a príručky / Príručky pre prijímateľa.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku