Vydanie novej Príručky pre prijímateľa NFP z OP Výskum a vývoj, verzia 4.0

12.04.2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku, že vydal novú Príručku pre prijímateľa NFP z OP VaV (ďalej len „príručka), verzia 4.0. Príručka nadobudla platnosť 4. apríla 2012 a účinnosť 12. apríla 2012, a tým stráca platnosť a účinnosť verzia 3.0 príručky z 1. júna 2010. Vzťahy súvisiace s projektom, ktoré vznikli doteraz, sa riadia ustanoveniami tejto príručky, verzie 4.0, pričom príloha 4b sa prvýkrát uplatní na tie projektové aktivity, ktoré sa uskutočnia od 1. mája 2012.

Príručku, verziu 4.0, spolu s prílohami a tiež s porovnaním s verziou 3.0 formou sledovania zmien je možné nájsť TU alebo v časti Metodické pokyny, usmernenia a príručky / Príručky pre prijímateľov prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku