Všetky verejné vysoké školy dosiahli v roku 2009 kladný hospodársky výsledok

  • Dátum: 30.06.2010

     Minulý rok dospelo ku kladnému hospodárskemu výsledku všetkých 20 verejných vysokých škôl. Ako sa uvádza vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2009, celkový zisk vysokých škôl predstavoval viac ako 9,7 mil. eur. Správa bude aj tento rok predložená ako informatívny materiál na rokovanie vlády SR.
    
Podľa dokumentu nastal v roku 2009 medziročný pokles počtu študentov vysokých škôl o 178, čím bol celkový počet vysokoškolákov 225 588. Sektor súkromných vysokých škôl pokračoval v trende nárastu počtu študentov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol rast zaznamenaný aj v celkovom počte doktorandov, a to o 565. Najviac študentov študovalo v spoločenských vedách, náukách a službách. V priebehu roka 2009 riadne skončilo vysokoškolské štúdium na verejných a súkromných vysokých školách 70 470 študentov.
     Správa analyzuje aj oblasť podpory vysokoškolskej vedy a techniky, na ktorú bolo v roku 2009 z kapitoly ministerstva školstva vyčlenených takmer 40 mil. eur. V publikačnej činnosti zaznamenali verejné vysoké školy v minulom roku 40 960 výstupov, z toho 1 646 v karentovaných časopisoch. Materiál prináša aj údaje o priemernom plate vysokoškolského učiteľa verejnej vysokej školy. Ten vzrástol oproti roku 2008 o 6,8 % a predstavoval sumu 1 107 eur.

Bratislava 30. jún 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku