Navigácia
Skočiť na obsah

Všeobecne záväzné predpisy súvisiace so športom

Nariadenie č. 283/2019 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2020

Nariadenie č. 245/2018 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019

Zákon č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády SR č. 245/2017 Z. z. o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018

Vyhláška č. 360/2016 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Nariadenie vlády SR č. 261/2016 Z. z. o o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017

Zákon č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe

Vyhláška č. 51/2016 Z. z.  MŠVVŠ SR, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca

Vyhláška č. 17/2016 Z. z. MŠVVŠ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 112/2015 Z. z.  o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

Zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z.z.

Oznámenie MZV SR č. 295/1993 Z. z. Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch

Oznámenie MZV SR č. 262/1993 Z. z. Dohovor proti dopingu (Rada Európy)

Nariadenie vlády SR č. 321/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Skočiť na začiatok stránky