Všeobecné informácie

Zámerom národných projektov je zlepšiť technologické vybavenie škôl na úroveň spĺňajúcu európske štandardy pre zabezpečenie kvalitného dištančného vzdelávania, ako i vylepšenie prezenčnej formy vzdelávania žiakov.

Pri implementácii využívame elektronický dotazník „Prieskum vybavenosti" a aplikáciu „Predobjednávka digitálnych technológií - II. stupeň ZŠ a SŠ", aby dodávka technológií bola pre školy čo najmenej administratívne náročná a zároveň, aby každý dodaný kus vybavenia odpovedal na konkrétnu potrebu konkrétneho zamestnanca.

Proces zabezpečenia digitálnych technológií pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. vyplnenie dotazníka pre PZ a OZ „Prieskum vybavenosti”,
 2. potvrdenie a odoslanie „Predobjednávky digitálnych technológií - II. stupeň ZŠ a SŠ" riaditeľom,
 3. odsúhlasenie „Predobjednávky digitálnych technológií - II. stupeň ZŠ a SŠ" Ministerstvom školstva,
 4. zaslanie záväznej objednávky riaditeľovi na podpis,
 5. príjem podpísanej záväznej objednávky a proces verejného obstarávania digitálnych technológií,
 6. dodanie a prebratie technológií školami a následné plnenie podmienok NP edIT (napr. poistenie, označenie, realizácia SELFIE, a pod.).

V rámci NP edIT bude zabezpečované:

 • digitálne vybavenie pre pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len „PZ a OZ),
 • tablety pre žiakov,
 • notebooky pre žiakov stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre žiakov v hmotnej núdzi (ďalej len „SZP a HN“),
 • študijné miestnosti v školách a stredoškolských internátoch.

Nižšie nájdete informácie ohľadom jednotlivej výpočtovej techniky a celkového priebehu doplnenia vybavenia škôl technikou.

Digitálne vybavenie pre PZ a OZ

Ministerstvo školstva postupne spúšťa pre PZ a OZ základných a stredných škôl dotazník „Prieskum vybavenosti”, prostredníctvom ktorého budú môcť požiadať o digitálne vybavenie. Každý PZ a OZ vyplní tento dotazník zvlášť a označí v ňom svoje preferencie ohľadom digitálneho vybavenia. Po vyplnení dotazníka všetkými PZ a OZ, ktorí spĺňajú kritériá, riaditeľ skontroluje zadané údaje a odošle za školu Predobjednávku. Po finálnom schválení Ministerstvom školstva prebehne proces verejného obstarávania a doručenia technológií priamo do škôl.

Na vyplnenie dotazníka pre PZ a OZ „Prieskum vybavenosti budete potrebovať RIAM konto. Všetky informácie ohľadom dotazníka vám budú zaslané po zriadení RIAM konta do emailovej schránky, ktorá je súčasťou konta. Viac informácií o RIAM konte nájdete v časti Dotazník „Prieskum vybavenosti” pre PZ a OZ.

Tablety pre žiakov druhého stupňa základných a stredných škôl

Kritériom pre vypočítanie počtu ponúkaných tabletov sú dáta z Auditu digitálnych technológií (prebehol v období jún - júl 2021) a počet žiakov vašej školy. Riaditeľ školy potvrdí navrhnutý počet tabletov v aplikácii s názvom „Predobjednávka digitálnych technológií - II. stupeň ZŠ a SŠ”. Tieto tablety budete mať možnosť využívať pri vyučovaní v škole, prípadne pri voľnočasových aktivitách. Nie sú primárne určené do osobného užívania jednotlivým žiakom. Avšak v prípade dištančnej výučby ich môže škola zapožičať tým žiakom, ktorí nemajú prístup k dištančnej výučbe z dôvodu, že žiak nevlastní počítač, notebook, a to preto, aby sa mohlo čo najviac žiakov plnohodnotne zapojiť do vyučovania. 

Notebooky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi

Toto opatrenie je určené len pre stredné školy.

V rámci projektu edIT boli vašim žiakom zo SZP a v HN na základe dát z RISu predschválené notebooky. Ide o pilotný projekt zvýšenia dostupnosti digitálnych technológií pre žiakov, ktorých technické vybavenie je nedostačujúce na splnenie zadaných úloh počas dištančného vzdelávania, ako aj na plnenie úloh počas prezenčnej výučby. Samotná forma a podmienky prideľovania tejto podpory bude výhradne v dikcii strednej školy. To znamená napríklad, že žiakom budú tieto zariadenia k dispozícii iba počas vyučovania alebo v priestoroch školy, alebo im bude dovolené si ich vziať aj domov. Po dodaní technológií riaditelia formou elektronického dotazníka oznámia, ktorým žiakom boli notebooky pridelené (bližšie informácie budú čoskoro doplnené). Zámerom je motivovať žiakov po skončení povinnej školskej dochádzky pokračovať v štúdiu a poskytnúť im technické zázemie tak, aby mohli dosiahnuť vyššie vzdelanie, ktoré im zlepší vyhliadky na úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

Študovne v školách

Na základe Auditu digitálnych technológií a zohľadnenia podporných kritérií bude jednotlivým školám ponúknutá možnosť požiadať o vybavenie študovní v základných a stredných školách. Každá študovňa bude vybavená tromi stolovými počítačmi s monitormi, klávesnicou a myšou.

V prípade, že škola má záujem o zriadenie študijnej miestnosti, je potrebné, aby splnila tieto podmienky, definované projektom edIT:

 • Škola zabezpečí internetové pripojenie zo svojich zdrojov, prípadne využije existujúce pripojenie. 
 • Študijná miestnosť musí byť prístupná pre žiakov školy aj mimo vyučovacích hodín, resp. po vyučovaní. 
 • Cieľom je zabezpečiť prístupnosť najmä žiakom školy, ktorí nemajú bežne prístup k počítaču v domácnosti. 
 • Počítače nie sú určené na doplnenie učební informatiky, ako počítač pre učiteľa a pod. 
 • Počítače môžu byť umiestnené aj mimo budovy školy, napr. komunitné centrum, obecný úrad alebo obecná knižnica, naďalej však musia ostať v správe majetku školy (nesmú byť prevedené do majetku iných právnických či fyzických osôb). Je potrebné zabezpečiť vhodné zaobchádzanie a zdokladovanie využívania technológie žiakmi školy. 

Študovne v stredoškolských internátoch

Možnosť vybaviť študovňu počítačmi bude poskytnutá aj stredoškolským internátom. Keďže žiaci si domácu prípravu robia v internáte, je dôležité vytvoriť aj pre nich primerané podmienky na štúdium, a to také, aké majú ich rovesníci vo svojich rodinách. Internátnu formu štúdia využívajú aj žiaci zo sociálne slabších rodín, nakoľko je to pre nich zo sociologického a ekonomického hľadiska prijateľnejšia forma štúdia. Technologické zabezpečenie študovní umožní aj žiakom so slabším sociálnym zázemím, ktorí nemajú možnosť vlastného technického vybavenia v internáte, pripravovať sa na štúdium kvalitne a bez obmedzení.

Okrem šiestich stolových počítačov bude súčasťou študovne aj multifunkčná tlačiareň, ktorá pomôže žiakom pri plnení úloh.
Výzva k študovniam v stredoškolských internátoch bola zverejnená 19. 5. 2023. 

 

 

Skočiť na začiatok stránky