Navigácia

Voľné pracovné miesta na vysokých školách

Od 1. januára 2013 vysoké školy zverejňujú oznámenia o výberových konaniach na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa alebo funkcie docenta a profesora na webovom sídle, ktoré určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo za takéto webové sídlo webové sídlo vysokej školy, ktorá výberové konanie vyhlásila.


Verejné vysoké školy
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Selyeho

Štátne vysoké školy
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia Policajného zboru
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave


Súkromné vysoké školy
Vysoká škola manažmentu 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Paneurópska vysoká škola
Vysoká škola Danubius
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Vysoká škola DTI
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola

Skočiť na začiatok stránky