Navigácia

Voľné kapacity základných škôl

Z administratívnych údajov, ktorými MŠVVaŠ disponuje, nie je možné zistiť aké sú skutočné voľné kapacity na základných školách. Keďže ide o dôležitú informáciu, MŠVVaŠ uskutočnilo v júni 2023 zber takýchto údajov prostredníctvom dotazníka pre školy. V pripravenom grafickom spracovaní prezentujeme zozbierané informácie z dotazníkov, v kombinácii s ďalšími relevantnými údajmi  o žiakoch základných škôl (počet žiakov na školách a prognóza vývoja počtu žiakov).

Prejsť na interaktívnu aplikáciu o voľných kapacitách základných škôl

Dotazníkový zber údajov o voľných kapacitách na ZŠ (2023)

Zber prebiehal v období jún-júl 2023, pričom školy vypĺňali odhadovaný počet voľných kapacít k septembru 2023.  Zber sa týkal voľných kapacít v existujúcich bežných, športových a bilingválnych triedach ZŠ a všetkých typov zriaďovateľov.

V dotazníku školy uvádzali 3 údaje o voľných kapacitách:

Aktuálne voľné kapacity v existujúcich triedach - počet okamžitých voľných miest v existujúcich triedach dostupné bez dodatočných materiálnych, personálnych alebo iných investícií (t.j. dodatočný počet žiakov, ktorých by škola dokázala bez problémov prijať).

Maximálne voľné kapacity v existujúcich triedach - maximálny počet voľných miest v existujúcich triedach dostupné vzhľadom na priestorovú kapacitu tried (t.j. potencionálne voľné miesta v existujúcich triedach z priestorového hľadiska, s prípadnou dodatočnou investíciou - navýšenie personálneho alebo materiálneho zabezpečenia),

Voľné kapacity v nepoužívaných učebniach - počet žiakov, ktorí by sa mohli z priestorového hľadiska vzdelávať v potenciálne novovzniknutých triedach vo voľných učebniach (do úvahy berieme iba kapacity, pri ktorých škola uviedla, že nie je potrebná technická prestavba učebne)

Dotazník vyplnilo 96 % všetkých základných škôl. Pre zvyšných 84 škôl, ktoré dotazník nevyplnili, boli maximálne voľné kapacity dopočítané vzhľadom k počtu žiakov v triedach a zákonnému maximálnemu počtu žiakov podľa ročníka. Aktuálne kapacity boli pre tieto školy považované za nulové, keďže sme o nich nemali žiadnu informáciu.

Pre viac informácií: Metodika zberu

Prognóza (ne)dostatku kapacít na základných školách do roku 2030

Grafy „Voľné kapacity vzhľadom k očakávanému maximálnemu nárastu počtu žiakov“ zobrazujú, či predpokladáme, že budú aktuálne voľné kapacity, resp. maximálne voľné kapacity (vrátane voľných učební) v budúcnosti dostatočné vzhľadom k očakávanému nárastu počtu žiakov ZŠ v okrese.

Aktuálne kapacity predstavujú okamžité voľné miesta v existujúcich triedach, ktoré by školy mohli obsadiť novými žiakmi bez akýchkoľvek väčších prekážok a dodatočných investícií.

Maximálne kapacity predstavujú potencionálne voľné miesta v existujúcich triedach aj vo voľných učebniach a to z priestorového hľadiska, s prípadnou dodatočnou investíciou (navýšenie personálneho alebo materiálneho zabezpečenia).

Nárast počtu žiakov zobrazuje maximálny očakávaný nárast počtu žiakov ZŠ v období od roku 2023 do roku 2030 (t.j. najviac o koľko žiakov predpokladáme, že stúpne počet žiakov počas najbližších rokov oproti stavu v roku 2022). Nárast bol vypočítaný podľa modelu IVP a SAV v troch krokoch:

  1. Pre každý rok v období 2023 až 2030 sme vypočítali očakávanú percentuálnu zmenu v počte žiakov oproti údaju v roku 2022.
  2. Bez ohľadu na to, v ktorom roku dosiahne demografická krivka v danom okrese maximum, sme vybrali najvyšší nárast (v %), resp. nárast 0% (v prípade očakávaného poklesu počas celého obdobia).
  3. Tento maximálny očakávaný nárast (v %) sme aplikovali na skutočný počet žiakov ZŠ (bez špeciálnych tried) podľa údajov v RIS 2022.

Pri interpretácii dostatku, resp. nedostatku voľných kapacít vzhľadom k očakávanému nárastu počtu žiakov ZŠ je potrebné brať do úvahy, že ide o agregované počty voľných kapacít za všetky školy v okrese a taktiež pre všetky ročníky ZŠ. Aj keď situácia v okrese vyzerá pozitívne, voľné kapacity nemusia byť dostatočné v konkrétnych školách (resp. obciach) a v požadovanom ročníku.

 

Kontaktná osoba: Ivana Janotíková (ivana.janotikova@minedu.sk)

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky