Vládne nariadenie stanovuje rozsah vyučovacej a výchovnej činnosti

07.10.2009

     Nariadenie, ktoré dopĺňa prijatý zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, schválila na svojom dnešnom rokovaní vláda SR. Predpis ustanovuje rozsah priamej vyučovacej a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov. Zároveň určuje podmienky, za ktorých sa rozsah tejto činnosti znižuje.
    
Nariadenie vlády v prílohách presne definuje základné úväzky všetkých kategórií pedagogických zamestnancov. Napríklad pre učiteľa základnej školy je to 23 hodín a pre učiteľa materskej školy 28 hodín týždenne. Vyučovacia hodina má trvať 45 minút, v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením to môže byť iba 40 minút. V materskej škole má priama vyučovacia hodina trvanie 60 minút, rovnako ako hodina výchovnej činnosti v škole v prírode, centre voľného času či školskom klube detí.
     Nariadenie vlády je, rovnako ako  zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, účinné od 1. novembra 2009.

     Vláda dnes prerokovala a schválila aj správu o obsahovom zameraní a stave pripravenosti zavedenia vzdelávania zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti. Na zabezpečenie plnenia úloh, ktoré stanovila vláda v súvislosti s finančnou gramotnosťou obyvateľstva, vytvorilo MŠ SR v spolupráci s Ministerstvom financií Národný štandard finančnej gramotnosti. Ten bol zapracovaný do štátnych a školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl s účinnosťou od školského roka 2009/2010. Zároveň bol vypracovaný a schválený aj model ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti.

Bratislava 7. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku