Vláda SR odsúhlasila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 11.11.2020

Na dnešnom rokovaní vlády Slovenskej republiky bol schválený iniciatívny materiál MŠVVaŠ SR: Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) s podtitulom „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“.

logo APVV

Cieľom navrhovaného programu je podpora účasti SR v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021-2027 Horizont Európa (HE) a podpora špičkových projektov zameraných na európske priority.

Očakávaným výsledkom bude vyššie zapojenie slovenských subjektov do programu Európskej komisie. Program HE povedie k zlepšeniu využívania mimorozpočtových zdrojov financovania výskumu a inovácií z programov Európskej komisie.

Realizáciou programu APVV sa podporí aj viacero priorít z programového vyhlásenia vlády: zvýšenie podielu grantového financovania excelentnej vedy a výskumu, dosiahnutie transparentnejšieho prideľovania prostriedkov, podpora synergie medzi národnými a európskymi témami výskumu a vývoja a zvýšenie čerpania mimorozpočtových zdrojov.

Motiváciou pri príprave programu bolo, že vo využívaní mimorozpočtových zdrojov financovania, v rámci EÚ  sme zaostávali. V predchádzajúcom programe Horizont 2020 sme získali len 0,3% dostupných zdrojov, teda 106 miliónov EUR.

Nástrojmi programu APVV sú: refundácia nákladov na prípravu projektov HE v prípade dosiahnutia prahovej hodnoty, podpora projektov ERC a projektov s hodnotením Seal-of-Excellence, vypísanie komplementárnych výzev k projektom HE, ako aj spolufinancovanie účasti slovenských inštitúcií vo výzvach európskych partnerstiev programu HE.

Samotné vyhlasovanie jednotlivých výziev APVV bude nasledovať po zabezpečení rozpočtových zdrojov a v súlade s dostupnou alokáciou v kapitole APVV. Počíta sa napríklad, že časť programu bude v budúcom roku možné financovať z úspor v kapitole APVV na programe bilaterálnych projektov vo výške približne 500-tisíc EUR, v dôsledku nižšieho čerpania v súvislosti s pandémiou COVID-19. Ďalší zdroj financovania môže okrem európskych grantov predstavovať aj prípadné navýšenie kapitoly APVV z Fondu obnovy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku