Navigácia

Vláda schválila zákony o vysokoškolskom a odbornom vzdelávaní

       Hneď tri zákony predložila dnes na rokovanie vlády SR ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Ministri sa zaoberali novelou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ako aj novelou zákona o vysokých školách a úplne novým zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Všetky tri zákony vláda schválila a posunula do ďalšieho legislatívneho procesu.
     Novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave prináša zmeny v systéme duálneho vzdelávania, ktorých cieľom je zefektívniť vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do tohto systému. Zavádza novú pracovnú pozíciu hlavného inštruktora v praktickom vyučovaní, ako aj inštitút podnikovej školy. Významnou úpravou je aj zmena pri  určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie, ktoré už nebude určovať zastupiteľstvo samosprávneho kraja, čím sa odpolitizuje celý proces určovania počtu tried prvého ročníka. Novela zákona upravuje tiež systém kariérového poradenstva.
     Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania zavádza úplne nový systém akreditácie v oblasti vysokoškolského štúdia, ktorý po novom bude zastrešovať samostatná verejnoprávna Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Doterajšia Akreditačná komisia bola poradným orgánom vlády SR. Zámerom zákona je zvýšiť dôraz na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality, ktorého funkčnosť bude pravidelne externe posúdená agentúrou.
     Novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sa zaoberá predovšetkým úpravami súvisiacimi s vytvorením Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Zmeny sa týkajú zjednodušenia obsadzovania funkčných miest docentov a profesorov uchádzačmi zo zahraničia či zrušenia doterajšieho procesu komplexných akreditácií činností vysokých škôl a s tým spojeného začleňovania vysokých škôl. Zavádza sa tiež nový systém hodnotenia tvorivej činnosti vysokej školy, založený na britskom modeli REF (Research Excellence Framework).

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky