Vláda schválila zákon o športe

26.03.2008

     Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 26. marca 2008 schválila zákon o organizácii a podpore športu. Ten legislatívne rieši predovšetkým základné priority štátu, ktorými sú športovanie detí a mládeže mimo školského vyučovania, starostlivosť o športovo talentovanú mládež a starostlivosť o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky.
     Nová právna úprava špecifikuje aj ďalšie oblasti - boj proti dopingu v športe a postavenie Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky, rozhodovanie sporov v športe, zriadenie a správu informačného systému o športe či podmienky marketingového využívania reprezentácie Slovenskej republiky.
     Novelizáciou zákona o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore sa zriaďuje Športový arbitrážny tribunál a stanovujú jeho kompetencie. Zároveň sa  novelizáciou zákona o telesnej kultúre upravujú kompetencie samosprávnych krajov a obcí v oblasti telesnej kultúry, akreditačná činnosť a vzdelávanie odborníkov v športe.
     Ministerstvo školstva SR v roku 2008 pripravuje novelu zákona o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach, ktorá bude upravovať najmä bezpečnosť na štadiónoch, a zákon o obmedzení dostupnosti látok a metód s dopingovým účinkom.  

     Na dnešnom vládnom zasadnutí bol prijatý aj návrh zákona o podpore práce s mládežou. Svojím obsahom zabezpečí kvalitnejšie podmienky na formovanie mladého človeka ako aktívneho občana, ktorý sa spolupodieľa na kvalite svojho života. Upravuje aj podmienky prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmenu žiakov a dobrovoľnú prácu.

Bratislava 26. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku