Vláda schválila úlohy v oblasti politiky mládeže na najbližšie dva roky

31.03.2010

     Návrhy a úlohy na roky 2010 až 2011 v oblasti mládeže schválila na dnešnom rokovaní vláda SR. Prijatý akčný plán politiky mládeže na roky 2010 - 2011 vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 - 2013. Sú v ňom tiež zapracované úlohy politiky mládeže, ktoré vychádzajú z viacerých rezolúcií Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru a z dokumentov Rady Európy v oblasti politiky mládeže. 
    
Medzi úlohy patrí zistiť potreby žiakov v jednotlivých regiónoch v oblasti formálneho vzdelávania, ale aj v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR implementovať kvalifikačné požiadavky zamestnávateľov na zamestnancov. V oblasti podpory podnikania mládeže je potrebné motivovať základné a stredné školy k zaraďovaniu podnikateľského vzdelávania do školských vzdelávacích programov, využívať dostupné programy a produkty národných projektov. Ďalšie schválené úlohy  sa týkajú napríklad oblasti sociálno-patologických javov detí a mládeže, zdravia a zdravého životného štýlu, informácií a komunikačných technológií či životného prostredia.

Bratislava 31. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku