Vláda prerokovala a schválila materiály rezortu školstva

12.05.2010

    Na dnešnom zasadnutí vlády sa ministri zaoberali novým modelom financovania vedy a techniky, medzištátnou zmluvou i vznikom novej vysokej školy.   

     Zvýšenie podpory výskumu a vývoja zo strany podnikateľského sektora a zlepšenie jeho spolupráce s vysokými školami a Slovenskou akadémiou vied by mal priniesť Nový model financovania vedy a techniky v Slovenskej republiky, ktorý dnes predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. V dokumente, ktorý vláda po prerokovaní zobrala na vedomie, sa ráta s podporou vzniku a rozvoja inkubačných centier, technologických inkubátorov, vedecko-technologických parkov, národného systému pre transfer technológií a výskumno-vývojových centier. Súčasne by sa mala Slovenská akadémia vied transformovať na verejnoprávnu inštitúciu, čo jej umožní lepšie využívať výsledky svojej vedeckej činnosti a otvorí cestu k spolupráci s podnikateľskými subjektmi.

    Vláda taktiež schválila uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Litovskej republiky o vedecko-technickej spolupráci. Tá zabezpečí spoluprácu vysokých škôl, vedecko-výskumných spoločností a pracovísk oboch krajín. Partnerstvo bude rozvíjané spoločnými vedeckými a výskumnými projektmi, výmenami vedcov a špecialistov, organizovaním konferencií a sympózií.

    Ministerstvo školstva SR sa nestotožnilo s odporúčaním Akreditačnej komisie a navrhlo neudeliť štátny súhlas na pôsobenie súkromnej vysokej školy s názvom Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici. Návrh MŠ SR na dnešnom zasadnutí podporila aj vláda. Dôvodom rozhodnutia sú nedostatky v materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení štúdia aj narastajúci počet nezamestnaných absolventov v oblasti vedy a náuky o kultúre a umení.

Bratislava 12. máj 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku