Vieme, na čom sú naše stredné odborné školy

     Kvalifikovaných odborníkov technického zamerania na trhu práce je nedostatok. Dôvodom je výrazne vyšší záujem žiakov o štúdium na stredných školách netechnického zamerania. Riešením je zatraktívnenie a zefektívnenie stredného odborného školstva, čomu sa venuje aj národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania - Rozvoj stredného odborného vzdelávania. V rámci projektu sa momentálne pasportizujú stredné odborné školy. Vďaka tomu budeme presne poznať reálny stav každej školy z rôznych hľadísk.
     Ambíciou tohto projektu je prepojenie štúdia na stredných odborných školách s aktuálnymi potrebami zamestnávateľov, ako aj zvýšenie kvality vyučovacieho procesu, a v konečnom dôsledku zvýšenie schopnosti absolventov uplatniť sa po skončení štúdia v odbore, ktorý vyštudovali.
     Východisko a zároveň riešenie vidíme aj v samotnej modernizácii vyučovacieho procesu, a to nielen zvýšením počtu hodín praktického vyučovania priamo v priestoroch zamestnávateľov, ale aj dodaním nových učebníc a moderného technického vybavenia do učební.
     Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s rezortom školstva,  Štátnou školskou inšpekciou a so zástupcami zamestnávateľov a zriaďovateľov škôl v rámci jednej z aktivít národného projektu v súčasnosti realizuje pasportizáciu stredných odborných škôl.
     Ide o posúdenie aktuálneho stavu škôl z niekoľkých hľadísk. Napríklad z pohľadu na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie budov, štruktúru žiakov a homogenity učebných a študijných odborov, ale aj s prihliadnutím na prácu so žiakmi, vybavenosť a stav učebných a didaktických pomôcok, či z pohľadu štruktúry a odbornosti pedagogických zamestnancov a nastavenie ich rozvoja, ale aj napríklad s prihliadnutím na modernizáciu a špecializáciu s využitím finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.
     Pasportizácia sa realizuje v troch etapách. Prvá sa týkala vyplnenia elektronického formulára na základe dohodnutej metodiky. Druhá časť pozostáva z overovania pasportizácie formou realizácie auditu uvedených skutočností v elektronickom systéme pasportizácie a tretiu tvorí vyhodnotenie výsledkov pasportizácie.
     Prínos pasportizácie, ktorá sa uskutočnila na 287 stredných odborných školách v 7 krajoch počas februára až apríla 2014 vidíme napríklad v jeho výstupoch, teda v informáciách užitočných nielen pre nastavovanie duálneho vzdelávania či zamestnávateľov, ale aj v tom, že vyšším územným celkom to pomôže pri plánovaní výkonov.
     Tento proces má svoju výpovednú hodnotu aj vo vzťahu k špecifikáci nákladovosti škôl na žiaka, v informáciách týkajúcich sa energetickej náročnosti budov, ale aj stavu personálu z hľadiska vekovej štruktúry, kvalifikovanosti, počtu rokov odbornej praxe či z hľadiska pracovných úväzkov. Získané údaje sa budú dať filtrovať podľa jednotlivých krajov, odborov, konkrétnych škôl a pod. Tieto údaje budú školám k dispozícii na web stránke www.pasportizacia.sk.
           
Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky